Rapport

En syntes av Fjärrsyn 2013-2017

Den här är en syntes av forskningsresultaten från Fjärrsyn. Syntesarbetet har genomförts av tre forskare med olika kompetens och möjlighet att tolka resultaten i olika perspektiv. Ett perspektiv är fjärrvärmens och fjärrkylans roll i energiomställningen, ett annat är fjärrvärme och fjärrkyla i ett kundperspektiv och ytterligare ett är fjärrvärme och fjärrkyla i ett hållbarhetsperspektiv.

Resultatet är en analys av hur Fjärrsynsprojekten har svarat mot fjärrvärmens utmaningar och vilka kunskapsluckor som finns inför den fortsatta forskningen på området.

Fjärrvärmesverige har nästan uppnått sin vision om en fossilfri värmetillförsel. Det är en fantastisk prestation som behöver ersättas av nya framtida miljö-, klimat- och samhällsmål att nå. Fortsatt forskning måste bidra till en tydligare vision och målbild för fjärrvärmen. Det skulle i sin tur leda till att långsiktiga förutsättningar kan identifieras, utvecklas och implementeras.

Forskarna sammanfattar sina slutsatser i fyra punkter:
- Fjärrvärme är en effektiv försörjningslösning med ett längre tidsperspektiv
- Fjärrvärmens roll bortom fossilfrihet är otydlig
- Nu finns kundperspektivet mer närvarande i fjärrvärmeforskningen
- Tydligare kravställning på systemgränser och modeller för analyser

Nyheter

Nu har årets lunchwebbinarier med SVC startat

Ekohydrauliska flöden, komponenter för ökad dämpning i vattenkraftaggregat och förbättrad avbördning och hydraulisk prestanda – det är några forskningsområden som kommer att presenteras den sista fredagen varje månad under årets lunchwebbinarier med Svenskt centrum för hållbar vattenkraft.

1 mar 2024 - Vattenkraft


Effektiv luftburen spridning av aska i skogen

Askåterföring av aska bibehåller balansen av näringsämnen i skogen och minskar på sikt försurningen. Men att sprida aska i skogen är inte alltid så lätt. Blöta skogsmarker gör det problematiskt att sprida med traktor och att använda helikopter är dyrt. GI Lift har utvecklat en fossilfri luftburen spridare som ska kunna återföra stora mänger aska till skogen med stor precision och till ett bra pris.

27 feb 2024


Insektsangrepp i skogen minskas med bioaska

Gnagskador från snytbaggen minskar när barrskogsplantor gödslas med kisel. Maria Greger på Stockholms universitet, har nu följt upp de studier som gjordes i växthus under 2023, med en studie i fält. Även fältstudien visar att bioaskan ökar kiselhalten i skogsplantorna, som i sin tur ökar motståndet mot insektsangrepp. Skador från snytbaggen leder till stora kostnader för skogsbruket, så ett botemedel är välkommet.

21 feb 2024


Nu blir det enklare att upphandla slaggrus: "Kan minska klimatpåverkan från infrastruktur"

Ett Energiforskprojekt har tagit fram dimensioneringsunderlag och materialparametrar som ska kunna öka användningen av slaggrus vid anläggning av till exempel vägar. Det kan leda till att stora infrastrukturprojekt kan minska sin klimatpåverkan i framtiden genom att välja ett så kallat alternativt konstruktionsmaterial.

19 feb 2024 - Värme och kyla


17 rekommendationer ska bevara den svenska laxstammen

Det finns ett behov av moderna rekommendationer för hur urval och parning av avelsfisk och hantering av yngel bör ske för att optimera den genetiska variationen och för att värna om den biologiska mångfalden. I en ny rapport presenteras 17 rekommendationer för ett strategiskt avelsarbete.

12 feb 2024 - Vattenkraft


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2017:425

Författare

Sven Werner, Kristina Lygnerud, Kerstin Sernhed, Patrick Lauenburg