Rapport

En syntes av Fjärrsyn 2013-2017

Uppdaterad 2024-03-14 Publicerad 2017-11-10

Den här är en syntes av forskningsresultaten från Fjärrsyn. Syntesarbetet har genomförts av tre forskare med olika kompetens och möjlighet att tolka resultaten i olika perspektiv. Ett perspektiv är fjärrvärmens och fjärrkylans roll i energiomställningen, ett annat är fjärrvärme och fjärrkyla i ett kundperspektiv och ytterligare ett är fjärrvärme och fjärrkyla i ett hållbarhetsperspektiv.

Resultatet är en analys av hur Fjärrsynsprojekten har svarat mot fjärrvärmens utmaningar och vilka kunskapsluckor som finns inför den fortsatta forskningen på området.

Fjärrvärmesverige har nästan uppnått sin vision om en fossilfri värmetillförsel. Det är en fantastisk prestation som behöver ersättas av nya framtida miljö-, klimat- och samhällsmål att nå. Fortsatt forskning måste bidra till en tydligare vision och målbild för fjärrvärmen. Det skulle i sin tur leda till att långsiktiga förutsättningar kan identifieras, utvecklas och implementeras.

Forskarna sammanfattar sina slutsatser i fyra punkter:
- Fjärrvärme är en effektiv försörjningslösning med ett längre tidsperspektiv
- Fjärrvärmens roll bortom fossilfrihet är otydlig
- Nu finns kundperspektivet mer närvarande i fjärrvärmeforskningen
- Tydligare kravställning på systemgränser och modeller för analyser

Nyheter

Håll rätt energinivå!

I år medverkar Energiforsk på Vetenskapsfestivalen i Göteborg, festivalen där det gemensamma målet är att låta barn och skolungdomar få en inblick i vetenskapens värld. Genom satsningen Vattenkraftens framtidsprogram deltar Energiforsk med en experimentstation där de besökande barnen, med hjälp av några motionscyklar, ska försöka hålla balansen på elnätet.

19 apr 2024


Vilken typ av solceller vill vi leva med?

Marieke Rynoson, forskar om solceller på doktorandprogrammet i energisystem på Högskolan i Dalarna. Ingenjörer glömmer ibland bort att se på solceller ur ett socialt perspektiv, menar Marieke Rynoson. – Jag vill fokusera på social hållbarhet för att ge branschen insikter om vad vi faktiskt vill leva med!

11 apr 2024


Beslutsstöd för återvinning av slaggrus fungerar, men behöver uppdateras

För att underlätta bedömningen av potentiella miljö- och hälsorisker med återvinning av slaggrus, finns ett beslutstöd sedan 2019. I det här projektet har forskarna undersökt hur beslutsstödet fungerar i praktiken.

8 apr 2024


Exploring vibrations in power plants with Professor Rainer Nordmann

Energiforsk and Professor Rainer Nordmann have arranged a one-day-lecture tour of Sweden and Finland on turbogenerator vibrations.

4 apr 2024 - Kärnkraft


Ny rapport: Vätgas har goda förutsättningar att bidra med flexibilitet till elsystemet

I ett framtida energisystem kan vätgas utgöra en flexibel resurs som bidrar till att balansera elsystemet på olika tidshorisonter, både avseende effekt- och energibalans och frekvensreglering.

3 apr 2024 - Energisystem


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2017:425

Författare

Sven Werner, Kristina Lygnerud, Kerstin Sernhed, Patrick Lauenburg