Rapport

Svetsbarhet av fjärrvärmeapplikationer

Uppdaterad 2024-03-14 Publicerad 2021-03-17

Restmagnetism kan orsaka stora problem vid svetsning av fjärrvärmeapplikationer. Om restmagnetismen är tillräckligt hög kan den påverka ljusbågen, och orsaka svetsdefekter, det vill säga fel som äventyrar svetsningens användbarhet. Eftersom svetsning är en av de viktigaste metoderna för att sammanfoga fjärrvärmeapplikationer, är det viktigt att ha kontroll på restmagnetismnivårena för att undvika svetsdefekter.

Här har en numerisk beräkningsmodell utvecklats för att undersöka magnetiska fält i fjärrvärmerör. Modellen har bland annat använts för att undersöka styrkan av det magnetiserade fält som krävs för att magnetisera ett fjärrvärmerör till en sådan nivå att problem kan uppstå vid svetsningen. Modellen har också använts för att studera vilken inverkan som jordens och elkraftledningars magnetfält har på restmagnetismen i fjärrvärmerör.

Forskarna har också utvecklat en robust mätmetod som mäter magnetfältet vid rörändar och i svetsspalten mellan två fjärrvärmerör. Dessutom har en experimentell metod utvecklats för att undersöka vilka tröskelvärden på magnetfältsstyrkan som krävs för att orsaka svetsproblem.

Nyheter

Kunskap som främjar solel i Sverige

Solve är ett kompetenscentrum som stöds av Energimyndigheten. Centret bygger på samverkan mellan sex svenska universitet samt cirka 50 företag och organisationer. SOLVE är nu inne på sitt tredje år.

20 jun 2024


Nytt projekt undersöker PD-aktivitet i elnätet: ”Kan handla om miljardbelopp i besparingar för svenska elnätsägare”

50 000 svenska nätstationer kan drabbas av förtida funktionsfel orsakade av elektriska urladdningar, partial discharge, PD. Ett Energiforskprojekt ska undersöka grundorsakerna till PD-aktivitet, varför det är så utbrett och vad som kan göras för att förebygga det i framtiden.

14 jun 2024 - Elnät


Rekommendationer för hantering av övertoner från sol- och vindkraft

För att nyanslutningen av sol- och vindkraft inte ska försämra elkvaliteten betonar en ny rapport behovet av korrekt tillämpning av metoder för att studera och följa upp övertoner. Mer forskning behövs, särskilt kring emissioner från solomriktare och vindkraftverk för att förbättra tillförlitligheten vid beräkning av övertonsnivåerna.

10 jun 2024 - Elnät


Reparationsinjektering av fyllningsdammar

SVC-doktoranden Johan Lagerlund disputerade nyligen med en avhandling om hur man kan reparera dammkonstruktioner. I takt med att våra dammkonstruktioner blir äldre behöver vi få bättre möjligheter till underhåll och reparation av våra dammar.

10 jun 2024


Ny rapport: Frivillig effektmarknad minskar effektbristen

Om risken för effektbrist ökar och blir påtaglig kan en frivillig effektmarknad växa fram, och därmed minska effektproblemet, enligt en ny Energiforskrapport. Men en förutsättning är att staten tydligt signalerar att dess ansvar stannar vid en begränsad effektreserv och inget mer, säger rapportens huvudförfattare Lars Bergman.

31 maj 2024


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2021:734

Författare

Joar Draxler, Lars-Erik Stridh, Joel Andersson