Om programmet

Det finns stora möjligheter för svenskt massa- och pappersbruk att göra åtgärder för att resurs- och energieffektivisera befintliga processer. De tekniknära utmaningarna är i många fall gemensamma för flera anläggningar. Skogsindustriella programmet är en konkurrensneutral plattform där man kommer lösningarna av sina likartade frågeställningar närmare än vad varje organisation skulle göra på egen hand.

Nyttiggöra sidoströmmar och restvärme

I pappers- och massabruk finns stor potential att öka resurseffektiviteten genom att nyttiggöra restvärme och producera biprodukter. Konkret kan programmet undersöka följande frågeställningar:

 • Projekt för att synliggöra möjligheter och potential med att nyttiggöra material från skogsindustrin. ex. fallande biprodukter som bark, spån, mesakalk och slam.
 • Projekt för att öka produktionen av andra produkter som t.ex. pellets, tallolja och biogas. Under föregående period i detta program studerades såpans löslighet i lut.
 • Nyttiggörande av restvärme som t.ex. kan användas internt eller av andra intressenter (t.ex. lokala fjärrvärmenät).

Effektiv kemikalieanvändning och -återvinning

Kemikalieanvändningen är en betydande kostnad för såväl mekaniska som kemiska massabruk och källa till miljöbelastning. För sulfatmassabruk är dessutom kemikalieåtervinning central för energibalansen. Följande frågeställningar ryms i programmet:

 • Effektiv kemikalianvändning i matarvattenberedningen.
 • Resurseffektivisering av lut- och kalkcykeln.
 • Effektivisera användningen av sodapannorna t.ex. ånggenerering och
 • Sulfatutblödning utan natriumförlust?

Energieffektivisering

Möjligheter till bättre utnyttjande och minskning av förluster kan göras inom flera processteg. För att ytterligare effektivisera finns en vilja att genomföra studier av:

 • Processventilation t.ex. torkkåpor, torkmaskiner och pappersmaskiner.
 • Ökad torrhalt till torkskåp/torkparti, t.ex. optimering av vakuumsystem och pressar samt högre koncentration i inloppslådan.
 • Förångningsvärme t.ex. okondenserade rökgaser, ökad torrhalt på tunnlut, ångläckage.
 • Kondensatförluster.

Förutom ovanstående är det intressant att titta på hur digitalisering kan förbättra operationsstöd och styrning.

Nätverk för erfarenhetsutbyte

Utöver att bedriva forskningsprojekt är programmet ett nätverk där svenska bruk kan testa sina idéer, lära av varandras erfarenheter och ta intryck av lösningar inom andra branscher.