Om programmet

Kostnadseffektiv förvaltning av vattenkraftens berganläggningar

Syftet med programmet Vattenkraftens bergfrågor är att ta fram verktyg, riktlinjer, utförandebeskrivningar och teknik så att förvaltningsåtgärder och investeringar kan genomföras kostnadseffektivt vid rätt tid och till rätt kvalitet.

Målet är att programmet ska

  • Möjliggöra fortsatt långsiktig användning av befintliga berganläggningar.
  • Undvika produktionsbortfall orsakade av bergrelaterade problem.
  • För kraftstationer med berganläggningar, bidra till både god anläggningssäkerhet och god dammsäkerhet.  
  • Bidra till en ökad kostnadseffektivitet i förvaltningen av vattenkraftens berganläggningar.
  • Utgöra en nod för samverkan och erfarenhetsutbyte inom bergområdet.