Om nätverket

Vindforsks mål och vision

Idustrinätverket Vindforsk samlar och sprider kunskap, underlättar samverkan och fungerar som kontaktyta mellan industri och akademi i vindkraftens forsknings- och utvecklingsprojekt.

Vi formulerar vindkraftsbranschens gemensamma bild av kunskapsbehov, vi bygger broar av kunskap i branschen med fokus på gemensam nytta och behov och vi strukturerar och initierar projekt i samverkan med akademi och institut.

Organisation
Energiforsk ansvarar för samordning av konsortiets verksamhet, för ekonomin och att styrgruppens beslut genomförs på bästa sätt. Varje finansiär har möjlighet att ha en representant i styrgruppen.

Energiforsks ansvariga och styrgruppens ordförande utgör ett verkställande utskott som hanterar frågor mellan styrgruppens möten. Till konsortiet knyts också ett antal företrädare för akademi, företag och institut som bildar ett bollplank för frågor om projektidéer och kunskapsöverföring.