Om programmet

Betongtekniskt program vattenkraft

Energiforsk Betongtekniskt program vattenkraft arbetar med förvaltning av vattenkraftens betongkonstruktioner.

Bakgrund

Betong är ett nyckelmaterial i vattenkraftkonstruktioner, både i dammar och kraftstationer. Materialet åldras, och genom FoU-insatser ökar möjligheten att genomföra åtgärder vid rätt tid, till lägsta möjliga kostnad och till rätt kvalitet.

Byggnadsvärdena för vattenkraftens betongkonstruktioner är stora, uppskattningsvis 30 - 50 miljarder kr. Att byta ut dem kostar mångfalt dessa belopp. Att utveckla och effektivisera förvaltningen av dessa betongkonstruktioner är därför av största betydelse. Merparten av vattenkraftkonstruktionerna är ålderstigna, medelåldern för svenska vattenkraftverk över 75 MW är i dagsläget drygt 60 år och för vattenkraftdammar cirka 80 år. Det är därmed också dags att börja förbereda inför de reinvesteringar/investeringar som kommer att krävas när konstruktionerna närmar sig sin maximala livslängd.

Betongtekniskt program vattenkraft har pågått i olika etapper sedan 1995. Programmets inriktning har justerats utifrån anläggningsägarnas behov. En långsiktig resurs i form av en fältstation där långtidstester i verklig älvmiljö kan genomföras har byggts upp, och ett flertal tester pågår.

Syfte och mål

Syftet med Betongtekniskt program vattenkraft är att ta fram verktyg, riktlinjer, utförandebeskrivningar och teknik så att åtgärder kan genomföras vid rätt tid, till lägsta möjliga kostnad och till rätt kvalitet samt att ta fram nödvändig kunskap inför kommande reinvesteringar/investeringar.

Målet är att kunskapen som tas fram ska:

  • Minska produktionsbortfall orsakade av problem med betong-konstruktioner och bidra till en kostnadseffektiv förvaltning,
  • Bidra till att uppfylla dammsäkerhetstekniska krav på funktion, stabilitet, bärförmåga och hållfasthet för betongkonstruktionerna.
  • Möjliggöra kostnadseffektiva reinvesteringar/investeringar när befintliga konstruktioner uppnått sin livslängd

Forskningsområden

I etapp 2019-2021 så jobbar vi i tre forskningsområden:

  • Digitalisering
  • Förvaltning
  • Nybyggnation