Forskningsinriktning

Forskningens fokus och inriktning

Våra forskningsfrågor är omfattande och många frågor berör varandra. Här har vi samlat och strukturerat dem i fyra områden med delprojekt som löper parallellt. Det är allt det som finns i bilden här ovan som ska täckas av forskningen i Eforis.

De forskningsdiscipliner som ingår i programmet är nationalekonomi, beteendeekonomi och företagsekonomi. Ett viktigt urvalskriterium för de lärosäten och forskare som utgör projektets kärna, är att de har en pågående forskning som kan stödja forskningen inom ramen för Eforis.

Synteser
En viktig del i forskningen är också att de medverkande forskarna i olika konstellationer i samverkan med varann ska ta fram breda syntesrapporter. Det kommer att skapa naturliga mötesplatser för forskarna och kontaktytor med omvärlden där ny kunskap kan diskuteras, kommuniceras och komma till praktisk nytta.