Organisation

Organisation och styrning

En programstyrelse ansvarar för den övergripande styrningen av programmet som leds av ett sekretariat på Energiforsk. Till varje projekt kopplas en referensgrupp med representanter från industrin, högskolevärlden och internationell expertis.

Programstyrelsen 
Styrelsen består av representanter från de företag och organisationer som finansierar forskningen. Energimyndigheten är adjungerad till programstyrelsen vars uppgift är att:

 • Med forskningen som plattform vara ett centralt forum för dialog mellan forskare, elföretag, myndigheter och brukare av energi kring frågor om elmarknadens funktion och roll i samhället
 • Ha ett övergripande ansvar för programmets inriktning, kvalitet och ekonomi.
 • Fortlöpande följa upp verksamheten och de resultat som kommer fram
 • Initiera frågeställningar som bör belysas särskilt inom pågående projekt
 • Granska och godkänna de slutrapporter som projekten lägger fram. Rapportens ska täcka de områden och besvara de frågeställningar som finns i projektansökan. Forskningsresultat och slutsatser svarar forskarna för och ingår givetvis inte i granskningen

Programsekretariatet 
Energiforsk leder och koordinerar programmet och utser för detta en programansvarig. I sekretariatets arbete ingår att:

 • ansvara för att verksamheten genomförs i enlighet med givna direktiv
 • vara sammankallande, föredragande och sekreterare för projektstyrelsen
 • verkställa fattade beslut
 • vara ansvarig för programmets ekonomi inför programstyrelsern
 • tillsätta och följa arbetet i projektens referensgrupper

Vi ser också till att verksamheten är organiserad så att den tillgodoser uppställda mål, krav på effektivitet och ändamålsenlig struktur. I det ingår att:

 • all den verksamhet som bedrivs sker efter de riktlinjer som anges i beställningen av de olika forskningsprojekten
 • programmets verksamhet fortlöpande rapporteras till programstyrelsen enligt den leveransplan som antagits
 • respektive forskningsgrupps ansvar är klart definierat och att verka för ett gott samarbete inom programmet
 • uppställda mål uppnås och att budget följs i enlighet med fastställda verksamhetsplaner
 • programmets handlingar och dokument förvaltas och förvaras på ett betryggande sätt

Energiforsk svarar för den löpande förvaltning enligt programstyrelsens riktlinjer och anvisningar. Vi ser också till att programmets bokföring fullgörs och att förvaltningen av forskningsmedel sköts på ett betryggande sätt.

Referensgrupperna 
Varje projekt följs av en referensgrupp som kan bestå av representanter från högskola, industri och av internationella experter. Referensgruppens uppgift är att diskutera projektets inriktning och prioriteringar, att vara vägledande och referens till projektet. Syftet med referensgruppen är att säkerställa samverkan med industrin och arbetet i gruppen bidrar till kommunikation och resultatspridning vilket ökar möjligheterna till implementering av resultat och ny kunskap från projektet. Referensgruppen granskar och lämnar också synpunkter på projektets slutrapport.