Konferenser

Programmets konferenser och seminarier

En viktig del av programmet är att vara en nod och en mötesplats för olika aktörer inom elmarknadsforskningen. Vi kommer därför att presentera synteser och låta olika infallsvinklar, åsikter och frågor mötas och diskuteras under programmets gång.

Vi vill öka förståelsen för olika grupperingar – myndigheter måste ha förståelse för företagen, företagen måste förstå sin egen och andras roll och forskarna behöver begripa de utmärkande dragen i energimarknaderna. Målet är att vara en aktiv del av det nordiska och europeiska arbetet med en ny elmarknadspolicy. Vi genomför därför olika kommunikationsinsatser, seminarier, konferenser, internationell bevakning och annat nätverkande.