Rapport

Economy-wide Analysis of Swedish Nuclear Power and Electricity Certificates

Uppdaterad 2021-12-02 Publicerad 2020-09-14

Här analyseras svensk energi- och klimatpolitik i ett övergripande perspektiv. Grundtanken har varit att studera hur ekonomins alla marknader anpassar sig till olika policy-förändringar.

Forskarna har använt en beräkningsbar allmän jämviktsmodell på konsekvenserna av minskad kärnkraftskapacitet och klimatpolitik, och gjort en samhällsekonomisk lönsamhetsbedömning för att belysa elcertifikatens samhällsekonomiska intäkter och kostnader. I båda fallen betraktas en liten öppen ekonomi med fungerande konkurrensmarknader.

Resultaten visar att en nedskalning av kärnkraften kostar ungefär en procent av BNP per år. Att ”gå före” i klimatpolitiken ger också betydande kostnader. Att avstå ifrån att införa elcertifikatssystemet hade sparat, sett över hela ekonomin, i storleksordningen 10 miljarder. En viktig del har varit att studera fördelningseffekter. Resultaten visar att det går att utforma klimatpolitiken så att den inte främst drabbar låginkomsttagare via kompenserande transfereringar. Till stöd för analysen har forskarna också detaljstuderat hur de svenska hushållen påverkas av elprishöjningar.

Nyheter

Nytt projekt undersöker PD-aktivitet i elnätet: ”Kan handla om miljardbelopp i besparingar för svenska elnätsägare”

50 000 svenska nätstationer kan drabbas av förtida funktionsfel orsakade av elektriska urladdningar, partial discharge, PD. Ett Energiforskprojekt ska undersöka grundorsakerna till PD-aktivitet, varför det är så utbrett och vad som kan göras för att förebygga det i framtiden.

14 jun 2024 - Elnät


Rekommendationer för hantering av övertoner från sol- och vindkraft

För att nyanslutningen av sol- och vindkraft inte ska försämra elkvaliteten betonar en ny rapport behovet av korrekt tillämpning av metoder för att studera och följa upp övertoner. Mer forskning behövs, särskilt kring emissioner från solomriktare och vindkraftverk för att förbättra tillförlitligheten vid beräkning av övertonsnivåerna.

10 jun 2024 - Elnät


Reparationsinjektering av fyllningsdammar

SVC-doktoranden Johan Lagerlund disputerade nyligen med en avhandling om hur man kan reparera dammkonstruktioner. I takt med att våra dammkonstruktioner blir äldre behöver vi få bättre möjligheter till underhåll och reparation av våra dammar.

10 jun 2024


Ny rapport: Frivillig effektmarknad minskar effektbristen

Om risken för effektbrist ökar och blir påtaglig kan en frivillig effektmarknad växa fram, och därmed minska effektproblemet, enligt en ny Energiforskrapport. Men en förutsättning är att staten tydligt signalerar att dess ansvar stannar vid en begränsad effektreserv och inget mer, säger rapportens huvudförfattare Lars Bergman.

31 maj 2024


Energiforsk leder nordiskt projekt för lokal energiomställning

Nordiska ministerrådets organ Nordisk Energiforskning har beviljat 22 miljoner kronor till ett treårigt projekt som ska ta fram råd och verktyg för att underlätta energiomställningen lokalt. Energiforsk leder projektet som genomförs i samarbete med åtta forskningsorganisationer, två kommuner och två kommunförbund i Sverige, Norge och Danmark.

29 maj 2024


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2020:685

Författare

Bengt Kriström, Chris Boehringer, Per-Olov Johansson, Chandra Kiran and Xiao Hua