Rapport

Economy-wide Analysis of Swedish Nuclear Power and Electricity Certificates

Här analyseras svensk energi- och klimatpolitik i ett övergripande perspektiv. Grundtanken har varit att studera hur ekonomins alla marknader anpassar sig till olika policy-förändringar.

Forskarna har använt en beräkningsbar allmän jämviktsmodell på konsekvenserna av minskad kärnkraftskapacitet och klimatpolitik, och gjort en samhällsekonomisk lönsamhetsbedömning för att belysa elcertifikatens samhällsekonomiska intäkter och kostnader. I båda fallen betraktas en liten öppen ekonomi med fungerande konkurrensmarknader.

Resultaten visar att en nedskalning av kärnkraften kostar ungefär en procent av BNP per år. Att ”gå före” i klimatpolitiken ger också betydande kostnader. Att avstå ifrån att införa elcertifikatssystemet hade sparat, sett över hela ekonomin, i storleksordningen 10 miljarder. En viktig del har varit att studera fördelningseffekter. Resultaten visar att det går att utforma klimatpolitiken så att den inte främst drabbar låginkomsttagare via kompenserande transfereringar. Till stöd för analysen har forskarna också detaljstuderat hur de svenska hushållen påverkas av elprishöjningar.

Nyheter

Fel om vindkraftskostnader – men statens roll värd att diskutera

På Svenska Dagbladets debattsidor pågår en replikväxling om kostnader för att bygga olika kraftslag. Energiforsks uppfattning är att Leif Östling med flera i sin inledande text har fel om kostnaden för att bygga havsbaserad vindkraft. Men kanske kan deras inlägg vara starten för en viktig diskussion om statens finansiella ansvar för ett robust och hållbart energisystem.

28 nov 2023


Ny standard för jordning av starkströmsanläggningar i utveckling

Förhoppningen med det nystartade Energiforskprojektet "Direktjordade starkströmsanläggningars påverkan på omgivningen vid kort frånkopplingstid och hög beröringsspänning", är att komma ett steg närmare en svensk standard.

28 nov 2023 - Trygg elförsörjning


Energiforsks budskap på Elnätsdagarna 2023: Tydligare roller och samsyn

Den 14–15 november anordnades Elnätsdagarna av Energiföretagen Sverige, en årlig konferens om aktuella frågor inom elnätsbranschen. Resultat ifrån Energiforskprojekten Ett elsystem för elfordon och Effektprognoser för lokalnät presenterades på scen.

23 nov 2023 - Trygg elförsörjning


Svenska kyrkan tror på solel

Svenska kyrkan förvaltar ett stort antal byggnader och stora markarealer runt om i Sverige och vill gärna vara med och bidra till utbyggnaden av solceller. Ett problem är dock att få tillstånd att placera solceller på kyrkorna.

22 nov 2023


Pumpkurs i Holland stärkte den nordiska kärnkraftskompetensen

Den 24–26 oktober anordnade Energiforsks program Vibrationer i kärnkraft en pumpkurs hos företaget Flowserve i holländska Etten-Leur. Totalt 15 medarbetare från svenska och finska kärnkraftverk deltog i kursen, där syftet var att öka kompetensen om vibrationsrelaterade störningar i pumpkretsar.

15 nov 2023 - Kärnkraft


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2020:685

Författare

Bengt Kriström, Chris Boehringer, Per-Olov Johansson, Chandra Kiran and Xiao Hua