Rapport

Political Economy of Safe-guarding Security of Supply with High Shares of Renewables

Den ökade andelen vindkraft och solel på de europeiska elmarknaderna innebär en ökad oro för leveranssäkerhet i det nordiska elsystemet. Det här är en syntes av den ekonomiska forskning som analyserar karaktären på de leveransproblem som kan uppstå på en elmarknad. Resultatet innebär viktiga lärdomar för den politiska styrningen av elmarknaden, både generellt och för svensk del.

Här beskrivs hur leveranssäkerhet kan definieras och varför energy-only marknader, det vill säga marknader där man inte prissätter kapacitet, inte alltid kan förväntas leverera en effektiv nivå energi.

Till skillnad från tidigare elmarknadsstudier analyseras här även den politiska debatten om leveranssäkerhet med fokus på den politiska processen i Tyskland, och i vilken utsträckning resultat från tidigare forskning funnits med i den processen. Ett politiskt-ekonomiskt perspektiv ökar förståelsen för drivkrafterna bakom de faktiska besluten.

Slutsatsen är att man i nuläget inte bör göra några politiska utfästelser gällande introduktionen av framtida kvantitativa mått och/eller mer utvecklade kapacitetsmekanismer. Forskarna förordar däremot ett antal marginella reformer av den existerande marknadsdesignden, exempelvis en höjning av högsta tillåtna priser och kortare handelsperioder.

Nyheter

Miljöfarlig gas ska fasas ut i nytt elnätsprojekt

SF6-gas har länge varit en viktig komponent inom högspänningsindustrin, men dess påverkan på miljön väcker oro. Guillermo Moral Otegui, masterstudent vid KTH, genomför nu ett exjobb som syftar till att hitta mer hållbara alternativ till gasen.

25 sep 2023 - Trygg elförsörjning


Elektrifieringens roll i transportsektorns omställning diskuteras på eComExpo

Energiforskprojekten "Ett elsystem för elfordon" och "2030-pusslet" kommer att vara värd för två rundabordssamtal på eComExpo med fokus på elektrifieringens betydelse för transportsektorns omställning.

20 sep 2023 - Energisystem


Hundratals intresserade av SVC:s nya webbinariesatsning

Att det finns ett stort intresse för forskning och utveckling av teknik, system och metoder för vattenkraft och dammar syns tydligt i antalet deltagare på SVC:s nya serie med lunchwebbinarium.

19 sep 2023 - Vattenkraft


Energiforsk fokuserar på samhällsnytta i nytt ägardirektiv

Energiforsk ska initiera och bedriva energiforskning för att bidra till ett robust och hållbart energisystem, och fortsätta vara politiskt oberoende. De syftena har företagets ägare förtydligat i ett uppdaterat ägardirektiv.

11 sep 2023


Virtuellt kraftverk kan öka intäkterna för solcellsägare

Currently är ett virtuellt kraftverk som företaget CheckWatt tagit fram. Genom att ansluta sina solcellspaneler till det virtuella kraftverket kan solelproducenter sälja stödtjänster.

5 sep 2023


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2017:441

Författare

Erik Gawel, Paul Lehmann, Alexandra Purkus, Patrik Söderholm and Sebastian Strunz