Rapport

Political Economy of Safe-guarding Security of Supply with High Shares of Renewables

Den ökade andelen vindkraft och solel på de europeiska elmarknaderna innebär en ökad oro för leveranssäkerhet i det nordiska elsystemet. Det här är en syntes av den ekonomiska forskning som analyserar karaktären på de leveransproblem som kan uppstå på en elmarknad. Resultatet innebär viktiga lärdomar för den politiska styrningen av elmarknaden, både generellt och för svensk del.

Här beskrivs hur leveranssäkerhet kan definieras och varför energy-only marknader, det vill säga marknader där man inte prissätter kapacitet, inte alltid kan förväntas leverera en effektiv nivå energi.

Till skillnad från tidigare elmarknadsstudier analyseras här även den politiska debatten om leveranssäkerhet med fokus på den politiska processen i Tyskland, och i vilken utsträckning resultat från tidigare forskning funnits med i den processen. Ett politiskt-ekonomiskt perspektiv ökar förståelsen för drivkrafterna bakom de faktiska besluten.

Slutsatsen är att man i nuläget inte bör göra några politiska utfästelser gällande introduktionen av framtida kvantitativa mått och/eller mer utvecklade kapacitetsmekanismer. Forskarna förordar däremot ett antal marginella reformer av den existerande marknadsdesignden, exempelvis en höjning av högsta tillåtna priser och kortare handelsperioder.

Nyheter

Ny nationell satsning på vätgas

Det är ett stort intresse kring hur vätgas används och införs på ett effektivt och hållbart sätt i samhället. Därför lanserar vi och RISE nu ett strategiskt samarbete genom ett nationellt FoU-program kring vätgas.

22 apr 2021


Nu höjs effekten på de svenska flexmarknaderna!

Missa inte CoordiNet-forum som Energimyndigheten arrangerar torsdagen den 6 maj mellan 9 och 12.

12 apr 2021


Bio-CCS i fjärrvärmesektorn

Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Energiforsk driver ett projekt kring avskiljning och lagring av koldioxid för att utreda hur bio-CCS storskaligt kan implementeras i fjärrvärmesektorn.

9 apr 2021


Växter som kan skada dammar

Det saknas i dag riktlinjer för hur vegetation på fyllningsdammar ska bedömas och hanteras. Vegetationen kan påverka dammsäkerheten eftersom möjligheten att inspektera dammen försämras och det är svårt att upptäcka skador i god tid.

7 apr 2021


Ny SVC-doktorand i Luleå

Det här är Jelle Kranenbarg som är ny doktorand på Luleå tekniska universitet inom området flödesmekanik och vattenkraft. Projektet han jobbar i ingår i Svenskt vattenkraftcentrum och heter Instabilities at deep part load and speed no load conditions in axial turbines.

31 mar 2021 - Vattenkraft


Nyhetsarkiv

Ladda ner

Om rapporten

Rapportnummer

2017:441

Författare

Erik Gawel, Paul Lehmann, Alexandra Purkus, Patrik Söderholm and Sebastian Strunz