Rapport

Energieffektiv mesaugnsstyrning genom partikelstorleksmätning

Uppdaterad 2024-04-24 Publicerad 2022-06-01

För att minimera energiförbrukningen i mesaugnar är det av högsta vikt att producera en ombränd kalk med hög och jämn reaktivitet. Kalkreaktiviteten är beroende av storleken på bildade kalknoduler. I detta projekt har online-mätning av partikelstorleksfördelningen som en parameter i styrningen av mesaugnen undersökts.

Av de tre undersökta styrvariablerna har kalktemperaturen tydligast påverkan på nodulstorlek och damning. De två andra styrvariablerna, ugnens rotationsvarvtal och rökgastemperatur inmatningsände har liten inverkan på kalkens storleksfördelning medan deras påverkan på energiförbrukningen är stor.

Försöken har resulterat i att rotationsvarvtalet har minskats med 0,2 rpm för alla produktionshastigheter och att rökgastemperaturen hålls så låg som möjligt. Kalktemperaturen skall hållas stabil och så hög att damningen i ugnen minimeras.

Partikelstorleksmätning i realtid med 3DPM har visat sig vara mycket robust över tid och tillräckligt tillförlitlig för att användas till styrning. Försöken har visat att nodulstorleken kan påverkas med kalktemperaturen. Det borde därigenom vara möjligt att använda 3DPM mätningen för automatisk styrning av kalktemperatur. Resultat och metod bedöms vara överförbara till andra mesaugnar.

Nyheter

Fastighetsbolag positiva till mer efterfrågeflexibilitet i fjärrvärmenätet

Kunder ställer sig positiva till att hålla nere effektbehovet när fjärrvärmenätet är ansträngt, alltså bidra med efterfrågeflexibilitet. I ett Energiforskprojekt lades tre erbjudanden fram – alla upplevdes relevanta.

2 jul 2024


Vertikala dubbelsidiga paneler för agrivoltaics

På Kärrbo prästgård i Västerås pågår ett forskningsprojekt om agrivoltaics, det vill säga jordbruk och solenergi i kombination, sedan 2020. Det tyska företaget Next2Sun har levererat de dubbelsidiga vertikala solcellspanelerna.

24 jun 2024


Kunskap som främjar solel i Sverige

Solve är ett kompetenscentrum som stöds av Energimyndigheten. Centret bygger på samverkan mellan sex svenska universitet samt cirka 50 företag och organisationer. SOLVE är nu inne på sitt tredje år.

20 jun 2024


Nytt projekt undersöker PD-aktivitet i elnätet: ”Kan handla om miljardbelopp i besparingar för svenska elnätsägare”

50 000 svenska nätstationer kan drabbas av förtida funktionsfel orsakade av elektriska urladdningar, partial discharge, PD. Ett Energiforskprojekt ska undersöka grundorsakerna till PD-aktivitet, varför det är så utbrett och vad som kan göras för att förebygga det i framtiden.

14 jun 2024 - Elnät


Rekommendationer för hantering av övertoner från sol- och vindkraft

För att nyanslutningen av sol- och vindkraft inte ska försämra elkvaliteten betonar en ny rapport behovet av korrekt tillämpning av metoder för att studera och följa upp övertoner. Mer forskning behövs, särskilt kring emissioner från solomriktare och vindkraftverk för att förbättra tillförlitligheten vid beräkning av övertonsnivåerna.

10 jun 2024 - Elnät


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2022:869

Författare

Erik Berg, Jonas Wetterling, Peter Lingman, Richard Nordenskjöld