Rapport

Modellering av fiskvägars betydelse för fiskbestånden

Utbyggnaden av vattenkraft har påverkat många fiskbestånd negativt. Förlust av livsmiljöer och fri passage i vattendragen är de två viktigaste orsakerna till negativa effekter.

Här presenteras de olika modeller, FiMod1 till 5, som kan användas till att beräkna effekter av förbättrad passageeffektivitet och habitatåtgärder på fiskpopulationer. Olika antaganden görs om vandring och habitatutnyttjande och exempel på relevanta fiskarter är lax, asp, öring, abborre och harr.

Rapporten beskriver härledningar och antaganden i modellerna och ger exempel på resultat. Populationsmodellerna beskrivs även i en utökad sammanfattning.

En förbättrad populationsmodell som tagits fram inom ramen för projektet finns att ladda ned här

Fler modeller kommer att läggas ut framöver.

Nyheter

Svenskt centrum för hållbar vattenkraft – ny teknik och biologisk mångfald

Energiforsk driver tillsammans med Luleå tekniska universitet Svenskt centrum för hållbar vattenkraft, under de kommande fem åren. Det är Energimyndighetens största kompetenscentrum med en budget på 280 miljoner.

24 mar 2023


Energiforsk i internationellt vätgasprojekt

Energiforsk är en av 44 partners i det internationella vätgaskonsortiet BalticSeaH2 i Östersjöregionen. Projektet syftar till att skapa en vätgasekonomi, öka energisäkerheten och minska beroendet av fossila energikällor. Planerad omsättning är cirka 360 miljoner kronor under fem år.

21 mar 2023


Pressmeddelande: Energibranschen investerar i forskning om hållbara elnät

Nu startar Energiforsk och 47 aktörer från energibranschen forskningsprogrammet "Elnätens hållbara teknikutveckling och digitalisering" med en budget på totalt 11 miljoner kronor.

20 mar 2023 - Trygg elförsörjning


3 tips på hur organisationer kan nå bortom mål- och intressekonflikter

Samarbete och förståelsekultur, det är två viktiga pusselbitar för hur organisationer kan nå bortom mål- och intressekonflikter i energiomställningen, enligt Johan Holmén, doktor i fysisk resursteori vid Chalmers.

17 mar 2023 - Värme och kyla


Aska kan skydda mot snyltbaggen: Kostar skogsindustrin hundra miljoner årligen

Tack vare askans höga halt av kisel kan återföring av aska i svenska skogar ökar både produktionen av biomassa och stärka trädens motståndskraftighet mot snyltbaggen.

9 mar 2023 - Värme och kyla


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2021:765

Författare

Kjell Leonardsson, Karin Nilsson