Rapport

Natura 2000 vid omprövning av vattenkraft i pilotobjekt Mellanljusnan

En omprövning kommer att ske enligt den nationella prövningsplanen som har tagits fram av Havs- och Vattenmyndigheten, Energimyndigheten och Svenska kraftnät.

Syftet är att beskriva en metodik för att genomföra de steg och bedömningar som är nödvändiga för att klargöra hur vattenkraftsanläggningarna påverkar gynnsam bevarandestatus i naturtyperna och för de utpekade arterna i natura 2000-områden

Tre pilotområden med olika förutsättningar har valts ut där metodikens olika delar har testats och utvecklats. Här beskrivs Mellanljusnan som enligt tidplanen i omprövningsplanen ska omprövas 2028. Det här är en underlagsrapport till Energiforskrapport 2021:747 Natura 2000 vid omprövning av vattenkraft.

Nyheter

Svenskt centrum för hållbar vattenkraft – ny teknik och biologisk mångfald

Energiforsk driver tillsammans med Luleå tekniska universitet Svenskt centrum för hållbar vattenkraft, under de kommande fem åren. Det är Energimyndighetens största kompetenscentrum med en budget på 280 miljoner.

24 mar 2023


Energiforsk i internationellt vätgasprojekt

Energiforsk är en av 44 partners i det internationella vätgaskonsortiet BalticSeaH2 i Östersjöregionen. Projektet syftar till att skapa en vätgasekonomi, öka energisäkerheten och minska beroendet av fossila energikällor. Planerad omsättning är cirka 360 miljoner kronor under fem år.

21 mar 2023


Pressmeddelande: Energibranschen investerar i forskning om hållbara elnät

Nu startar Energiforsk och 47 aktörer från energibranschen forskningsprogrammet "Elnätens hållbara teknikutveckling och digitalisering" med en budget på totalt 11 miljoner kronor.

20 mar 2023 - Trygg elförsörjning


3 tips på hur organisationer kan nå bortom mål- och intressekonflikter

Samarbete och förståelsekultur, det är två viktiga pusselbitar för hur organisationer kan nå bortom mål- och intressekonflikter i energiomställningen, enligt Johan Holmén, doktor i fysisk resursteori vid Chalmers.

17 mar 2023 - Värme och kyla


Aska kan skydda mot snyltbaggen: Kostar skogsindustrin hundra miljoner årligen

Tack vare askans höga halt av kisel kan återföring av aska i svenska skogar ökar både produktionen av biomassa och stärka trädens motståndskraftighet mot snyltbaggen.

9 mar 2023 - Värme och kyla


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2021:749

Författare

Stefan Grundström & Andreas Aronsson