Rapport

Natura 2000 vid omprövning av vattenkraft i pilotobjekt Testeboån

Uppdaterad 2024-03-26 Publicerad 2021-03-30

En omprövning kommer att ske enligt den nationella prövningsplanen som har tagits fram av Havs- och Vattenmyndigheten, Energimyndigheten och Svenska kraftnät.

Syftet är att beskriva en metodik för att genomföra de steg och bedömningar som är nödvändiga för att klargöra hur vattenkraftsanläggningarna påverkar gynnsam bevarandestatus i naturtyperna och för de utpekade arterna i natura 2000-områden

Tre pilotområden med olika förutsättningar har valts ut där metodikens olika delar har testats och utvecklats. Här beskrivs Testeboån som är bland de första huvudavrinningsområdena i den nationella planen som ska omprövas. Det här är en underlagsrapport till Energiforskrapport 2021:747 Natura 2000 vid omprövning av vattenkraft.

Nyheter

Håll rätt energinivå!

I år medverkar Energiforsk på Vetenskapsfestivalen i Göteborg, festivalen där det gemensamma målet är att låta barn och skolungdomar få en inblick i vetenskapens värld. Genom satsningen Vattenkraftens framtidsprogram deltar Energiforsk med en experimentstation där de besökande barnen, med hjälp av några motionscyklar, ska försöka hålla balansen på elnätet.

19 apr 2024


Vilken typ av solceller vill vi leva med?

Marieke Rynoson, forskar om solceller på doktorandprogrammet i energisystem på Högskolan i Dalarna. Ingenjörer glömmer ibland bort att se på solceller ur ett socialt perspektiv, menar Marieke Rynoson. – Jag vill fokusera på social hållbarhet för att ge branschen insikter om vad vi faktiskt vill leva med!

11 apr 2024


Beslutsstöd för återvinning av slaggrus fungerar, men behöver uppdateras

För att underlätta bedömningen av potentiella miljö- och hälsorisker med återvinning av slaggrus, finns ett beslutstöd sedan 2019. I det här projektet har forskarna undersökt hur beslutsstödet fungerar i praktiken.

8 apr 2024


Exploring vibrations in power plants with Professor Rainer Nordmann

Energiforsk and Professor Rainer Nordmann have arranged a one-day-lecture tour of Sweden and Finland on turbogenerator vibrations.

4 apr 2024 - Kärnkraft


Ny rapport: Vätgas har goda förutsättningar att bidra med flexibilitet till elsystemet

I ett framtida energisystem kan vätgas utgöra en flexibel resurs som bidrar till att balansera elsystemet på olika tidshorisonter, både avseende effekt- och energibalans och frekvensreglering.

3 apr 2024 - Energisystem


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2021:748

Författare

Stefan Grundström & Andreas Aronsson