Rapport

Regelverket för undantaget mindre stränga krav inom vattenförvaltningen

En god vattenmiljö och en effektiv tillgång till el från vattenkraft är viktigt för Sverige. För att lyckas uppnå detta krävs en avvägning mellan de här två samhällsintressena.

Regeringen har godkänt en nationell plan för att uppnå moderna miljövillkor i den svenska vattenkraften. En riktlinje är att en påverkan på mer än 1,5 TWh eller 2,3 procent innebär en betydande negativ påverkan på vattenkraften. Största möjliga hänsyn ska därför tas till det här riktvärdet. För att klara det måste undantag göras, vilket är helt i linje med vattendirektivet under förutsättning att ett antal villkor är uppfyllda.

Rapporten ger förslag på metoder och tillämpningar i en stegvis process för att uppfylla regelverkets krav om undantaget mindre stränga krav enligt artikel 4(5) i vattendirektivet.

Nyheter

Svenskt centrum för hållbar vattenkraft – ny teknik och biologisk mångfald

Energiforsk driver tillsammans med Luleå tekniska universitet Svenskt centrum för hållbar vattenkraft, under de kommande fem åren. Det är Energimyndighetens största kompetenscentrum med en budget på 280 miljoner.

24 mar 2023


Energiforsk i internationellt vätgasprojekt

Energiforsk är en av 44 partners i det internationella vätgaskonsortiet BalticSeaH2 i Östersjöregionen. Projektet syftar till att skapa en vätgasekonomi, öka energisäkerheten och minska beroendet av fossila energikällor. Planerad omsättning är cirka 360 miljoner kronor under fem år.

21 mar 2023


Pressmeddelande: Energibranschen investerar i forskning om hållbara elnät

Nu startar Energiforsk och 47 aktörer från energibranschen forskningsprogrammet "Elnätens hållbara teknikutveckling och digitalisering" med en budget på totalt 11 miljoner kronor.

20 mar 2023 - Trygg elförsörjning


3 tips på hur organisationer kan nå bortom mål- och intressekonflikter

Samarbete och förståelsekultur, det är två viktiga pusselbitar för hur organisationer kan nå bortom mål- och intressekonflikter i energiomställningen, enligt Johan Holmén, doktor i fysisk resursteori vid Chalmers.

17 mar 2023 - Värme och kyla


Aska kan skydda mot snyltbaggen: Kostar skogsindustrin hundra miljoner årligen

Tack vare askans höga halt av kisel kan återföring av aska i svenska skogar ökar både produktionen av biomassa och stärka trädens motståndskraftighet mot snyltbaggen.

9 mar 2023 - Värme och kyla


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2021:766

Författare

Claes Hedenström