Rapport

Regelverket för undantaget mindre stränga krav inom vattenförvaltningen

Uppdaterad 2024-03-26 Publicerad 2021-06-21

En god vattenmiljö och en effektiv tillgång till el från vattenkraft är viktigt för Sverige. För att lyckas uppnå detta krävs en avvägning mellan de här två samhällsintressena.

Regeringen har godkänt en nationell plan för att uppnå moderna miljövillkor i den svenska vattenkraften. En riktlinje är att en påverkan på mer än 1,5 TWh eller 2,3 procent innebär en betydande negativ påverkan på vattenkraften. Största möjliga hänsyn ska därför tas till det här riktvärdet. För att klara det måste undantag göras, vilket är helt i linje med vattendirektivet under förutsättning att ett antal villkor är uppfyllda.

Rapporten ger förslag på metoder och tillämpningar i en stegvis process för att uppfylla regelverkets krav om undantaget mindre stränga krav enligt artikel 4(5) i vattendirektivet.

Nyheter

Fastighetsbolag positiva till mer efterfrågeflexibilitet i fjärrvärmenätet

Kunder ställer sig positiva till att hålla nere effektbehovet när fjärrvärmenätet är ansträngt, alltså bidra med efterfrågeflexibilitet. I ett Energiforskprojekt lades tre erbjudanden fram – alla upplevdes relevanta.

2 jul 2024


Vertikala dubbelsidiga paneler för agrivoltaics

På Kärrbo prästgård i Västerås pågår ett forskningsprojekt om agrivoltaics, det vill säga jordbruk och solenergi i kombination, sedan 2020. Det tyska företaget Next2Sun har levererat de dubbelsidiga vertikala solcellspanelerna.

24 jun 2024


Kunskap som främjar solel i Sverige

Solve är ett kompetenscentrum som stöds av Energimyndigheten. Centret bygger på samverkan mellan sex svenska universitet samt cirka 50 företag och organisationer. SOLVE är nu inne på sitt tredje år.

20 jun 2024


Nytt projekt undersöker PD-aktivitet i elnätet: ”Kan handla om miljardbelopp i besparingar för svenska elnätsägare”

50 000 svenska nätstationer kan drabbas av förtida funktionsfel orsakade av elektriska urladdningar, partial discharge, PD. Ett Energiforskprojekt ska undersöka grundorsakerna till PD-aktivitet, varför det är så utbrett och vad som kan göras för att förebygga det i framtiden.

14 jun 2024 - Elnät


Rekommendationer för hantering av övertoner från sol- och vindkraft

För att nyanslutningen av sol- och vindkraft inte ska försämra elkvaliteten betonar en ny rapport behovet av korrekt tillämpning av metoder för att studera och följa upp övertoner. Mer forskning behövs, särskilt kring emissioner från solomriktare och vindkraftverk för att förbättra tillförlitligheten vid beräkning av övertonsnivåerna.

10 jun 2024 - Elnät


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2021:766

Författare

Claes Hedenström