Gotland

Coordinets demo på Gotland

Gotlands Energi och övriga elnätsbolag har anslutningsplikt, vilket innebär att alla kunder som önskar alltid ansluts. Men i väntan på att elnäten byggs ut kan det i dagsläget ta lång tid. Gotland är med i EU-projektet Coordinet för att ta reda på hur elnätet kan nyttjas mer flexibelt vilken i sin tur skapar möjligheter för nya kunder att ansluta i områden med brist på kapacitet.

Gotland har en stor andel förnybara energikällor som täcker ungefär hälften av energianvändningen på ön. Utmaningen för Gotland är att hantera den stora mängd väderberoende produktion. Normalt är det inget problem, men när driften är störd till exempel vid åsknedslag eller när det är revision behöver Gotlands Energi ha kontroll på balansen mellan produktion och konsumtion.

En kostnadseffektiv lösning kan vara att köpa flexibilitets- och systemtjänster för elnät på en marknadsplats. Men på Gotland är frågan bredare än kapacitet eftersom frågor om elkvalitet och leveranssäkerhet också kommer in i bilden. För att engagera kunderna har möten hållits lokalt och kompletterande analyser av behoven kommer att göras.

–Vi hoppas kunna få en levande marknadsplats där köpare och säljare av el möts, och på så sätt bidrar till en effektivare elanvändning för hela Gotland. Vi hoppas att marknadsplatsen kommer skapa möjligheter för nyetableringar, både vad gäller uttag på elnätet, dvs elkonsumtion, men även inmatning av elproduktion från förnybar energi som sol- och vindkraft, säger Sara Johansson som leder projektet på Gotlands Energi.

Gotland genomför sitt andra demonstrationsprojekt under de två vintrarna 2020/2021 och 2021/2022. Projektet avslutas i juni 2022. Läs mer på Gotlands Energis hemsida.