Rapport

Allmänhetens säkerhet vid vattenkraftanläggningar

Uppdaterad 2024-07-11 Publicerad 2022-02-03

Med allmänhetens säkerhet menas skydd av liv och hälsa för människor som vistas i närheten av vattenkraftanläggningar och anslutande vattenvägar vid normal drift av anläggningen.

I Sverige saknas vägledning som beskriver hur kartläggning och bedömning av risker samt val och prioritering av säkerhetsåtgärder kan göras vid risk-bedömning avseende allmänhetens säkerhet vid vattenkraftanläggningar. I samband med en nulägesbeskrivning som Svenska kraftnät tog fram år 2020 uttryckte svenska dammägare ett behov och en önskan om skriftliga stöd för att vidareutveckla arbetet med allmänhetens säkerhet. 

Det här projekt har mynnat ut i en riskbedömningsblankett som dammägare kan använda för att dels identifiera och bedöma risker och faror avseende allmänhetens säkerhet vid vattenkraftanläggningar, dels välja och prioritera säkerhetsåtgärder. Förhoppningen är att riskbedömningsblanketten ska utgöra ett första steg mot en branschgemensam metodik för hur arbetet med allmänhetens säkerhet vid vattenkraftanläggningar bör bedrivas.

Nyheter

Fastighetsbolag positiva till mer efterfrågeflexibilitet i fjärrvärmenätet

Kunder ställer sig positiva till att hålla nere effektbehovet när fjärrvärmenätet är ansträngt, alltså bidra med efterfrågeflexibilitet. I ett Energiforskprojekt lades tre erbjudanden fram – alla upplevdes relevanta.

2 jul 2024


Vertikala dubbelsidiga paneler för agrivoltaics

På Kärrbo prästgård i Västerås pågår ett forskningsprojekt om agrivoltaics, det vill säga jordbruk och solenergi i kombination, sedan 2020. Det tyska företaget Next2Sun har levererat de dubbelsidiga vertikala solcellspanelerna.

24 jun 2024


Kunskap som främjar solel i Sverige

Solve är ett kompetenscentrum som stöds av Energimyndigheten. Centret bygger på samverkan mellan sex svenska universitet samt cirka 50 företag och organisationer. SOLVE är nu inne på sitt tredje år.

20 jun 2024


Nytt projekt undersöker PD-aktivitet i elnätet: ”Kan handla om miljardbelopp i besparingar för svenska elnätsägare”

50 000 svenska nätstationer kan drabbas av förtida funktionsfel orsakade av elektriska urladdningar, partial discharge, PD. Ett Energiforskprojekt ska undersöka grundorsakerna till PD-aktivitet, varför det är så utbrett och vad som kan göras för att förebygga det i framtiden.

14 jun 2024 - Elnät


Rekommendationer för hantering av övertoner från sol- och vindkraft

För att nyanslutningen av sol- och vindkraft inte ska försämra elkvaliteten betonar en ny rapport behovet av korrekt tillämpning av metoder för att studera och följa upp övertoner. Mer forskning behövs, särskilt kring emissioner från solomriktare och vindkraftverk för att förbättra tillförlitligheten vid beräkning av övertonsnivåerna.

10 jun 2024 - Elnät


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2021:833

Författare

Lisa Carlsson, Maja Coghlan, Ingvill Storøy