Rapport

Allmänhetens säkerhet vid vattenkraftanläggningar

Med allmänhetens säkerhet menas skydd av liv och hälsa för människor som vistas i närheten av vattenkraftanläggningar och anslutande vattenvägar vid normal drift av anläggningen.

I Sverige saknas vägledning som beskriver hur kartläggning och bedömning av risker samt val och prioritering av säkerhetsåtgärder kan göras vid risk-bedömning avseende allmänhetens säkerhet vid vattenkraftanläggningar. I samband med en nulägesbeskrivning som Svenska kraftnät tog fram år 2020 uttryckte svenska dammägare ett behov och en önskan om skriftliga stöd för att vidareutveckla arbetet med allmänhetens säkerhet. 

Det här projekt har mynnat ut i en riskbedömningsblankett som dammägare kan använda för att dels identifiera och bedöma risker och faror avseende allmänhetens säkerhet vid vattenkraftanläggningar, dels välja och prioritera säkerhetsåtgärder. Förhoppningen är att riskbedömningsblanketten ska utgöra ett första steg mot en branschgemensam metodik för hur arbetet med allmänhetens säkerhet vid vattenkraftanläggningar bör bedrivas.

Nyheter

Miljöfarlig gas ska fasas ut i nytt elnätsprojekt

SF6-gas har länge varit en viktig komponent inom högspänningsindustrin, men dess påverkan på miljön väcker oro. Guillermo Moral Otegui, masterstudent vid KTH, genomför nu ett exjobb som syftar till att hitta mer hållbara alternativ till gasen.

25 sep 2023 - Trygg elförsörjning


Elektrifieringens roll i transportsektorns omställning diskuteras på eComExpo

Energiforskprojekten "Ett elsystem för elfordon" och "2030-pusslet" kommer att vara värd för två rundabordssamtal på eComExpo med fokus på elektrifieringens betydelse för transportsektorns omställning.

20 sep 2023 - Energisystem


Hundratals intresserade av SVC:s nya webbinariesatsning

Att det finns ett stort intresse för forskning och utveckling av teknik, system och metoder för vattenkraft och dammar syns tydligt i antalet deltagare på SVC:s nya serie med lunchwebbinarium.

19 sep 2023 - Vattenkraft


Energiforsk fokuserar på samhällsnytta i nytt ägardirektiv

Energiforsk ska initiera och bedriva energiforskning för att bidra till ett robust och hållbart energisystem, och fortsätta vara politiskt oberoende. De syftena har företagets ägare förtydligat i ett uppdaterat ägardirektiv.

11 sep 2023


Virtuellt kraftverk kan öka intäkterna för solcellsägare

Currently är ett virtuellt kraftverk som företaget CheckWatt tagit fram. Genom att ansluta sina solcellspaneler till det virtuella kraftverket kan solelproducenter sälja stödtjänster.

5 sep 2023


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2021:833

Författare

Lisa Carlsson, Maja Coghlan, Ingvill Storøy