Forskningsområden

Områden i digitaliseringsprojektet

Genom att göra en fördjupad genomgång av utvecklingsfronten inom ett antal teknikområden med koppling till den digitala utvecklingen kommer vi att analysera hur utvecklingen påverkar och förändrar förutsättningarna inom energisektorn och hur aktörerna inom energiområdet kan förbereda sig för de utmaningar och möjligheter som väntar.

En ny teknologisk revolution
Vi befinner oss i början av en ny digital revolution, där ny teknik och nya metoder förenar och suddar ut gränserna mellan den fysiska och digitala världen. Utvecklingen kommer att förändra förutsättningarna för ett flertal branscher och företag. Det innebär att många verksamheter kommer att ställas inför helt nya utmaningar, men samtidigt öppnas närmast obegränsade möjligheter. Några exempel på denna utveckling är:

Artificiell intelligens och automation
Automation har funnits länge bland annat inom försäljnings-, service- och kontorsadministration. Kombinerad med artificiell intelligens kan automationen klara av allt mer avancerade uppgifter. Självkörande bilar och datoriserade hushållsassistenter är exempel på detta. I USA finns Amazons ”Echo” och Googles ”Home” redan i miljoner amerikanska hushåll. Inom service- och banksektorn sker nu en utveckling och introduktion av virtuella robotar till företagens kundtjänster.

Motsvarande utveckling pågår inom industrin. Robotiseringen har under lång tid successivt förändrat produktionen, antalet arbetstillfällen och vilken kompetens som krävs. Men automationen inom industrin går nu mycket längre, t.ex. med 3D-skrivare, som har potential att radikalt förändra en stor del av tillverkningsindustrin. Vi ser också en utveckling mot mer eller mindre helautomatiska fabriker. Bedömningar har gjorts att kanske hälften av alla industriarbeten kommer att försvinna inom ett par decennier.

Datautbyte
Till detta kommer den pågående utvecklingen av Internet of things, som innebär att vardagsföremål, maskiner, fordon, byggnader etc kopplas samman och utbyter data via ett trådlöst nätverk. Det innebär att den fysiska världen integreras närmare den digitala, vilket skapar mervärden i form av bl.a. ökad säkerhet, högre effektivitet och större exakthet. Uppskattningsvis kommer mellan 20 till 50 miljarder enheter att vara uppkopplade år 2020. En intressant utveckling är också den s.k. blockkedjetekniken som öppnar för nya digitala betallöningar. Tekniken erbjuder bl.a. en ny affärslogik för handel utan mellanhänder, tex handel mellan privatpersoner av lokalt producerad el.