Om projektet

Om digitaliseringsprojektet

Det är viktigt att öka insikten om hur den digitala utvecklingen kan komma att påverka och förändra energisektorn. Det är också viktigt att sektorn tidigt är med och tar till vara och drar nytta av den digitala utvecklingen. Det innebär att energisektorn måste våga ligga i frontlinjen när det gäller implementeringen av nya digitala teknik- och systemlösningar.

Målet med projektet är att bidra till att stärka och påskynda den digitala utvecklingen inom energisektorn. Det betyder att vi ska:

  • Öka kunskapen om den digitala utvecklingsfronten
  • Ge konkreta exempel på hur den digitala utvecklingen kan tillämpas och implementeras inom olika delar av energisektorn och i energisystemet
  • Belysa vilka krav som måste ställas på IT-säkerhet och hur kraven kan uppnås
  • Belysa frågeställningar om öppna gränssnitt, kompabilitet och standardisering
  • Inspirera de medverkande aktörerna till idéer och initiativ kring hur den egna organisationen kan ta till vara nya digitala möjligheter och bli en del av utvecklingen
  • Identifiera behov av branschgemensamma forsknings- och utvecklingssatsningar och initiera dessa satsningar

Projekt är ett första steg i en mer långsiktig satsning om digitaliseringen inom energisektorn. Genom projektet skapas samtidigt ett nätverk för dialog och erfarenhetsutbyte mellan energiföretag, utrustningstillverkare, energianvändare, forskare och andra experter, IT-företag, myndigheter med flera kring frågeställningar om vägen mot en ökad digitalisering inom energisektorn.