Om programmet

Om standardisering

Energiforsk har sedan många år tillbaka haft uppdraget att samordna energiföretagens intressen i standardiseringsverksamheten inom SEK Svensk Elstandard. Verksamheten ses som mycket angelägen för elnätsföretagen då man på olika sätt och inom olika standardiseringsområden kan påverka utformning och tolkning av nya standarder så att de anpassas efter svenska förhållanden. Det är av stor vikt att användarsynpunkter kommer till del i standardiseringsarbetet, och att därför elföretagen försäkrar sig att det finns användarrepresentanter i för dem viktiga kommittéer.

Internationellt är det av vikt att bevaka att svenska förhållanden belyses i standardiseringsarbetet, så att inte onödiga kostnader annars påläggs de svenska företagen. Det kan gälla klimatförhållanden, men också ”traditionellt” svenskt byggnadssätt. Våra relativt stora avstånd mellan produktion och konsumtion innebär att vi har ett system som i vissa avseenden är olikt omvärlden.

Ett exempel kan vara arbetet inom IEC SMB Strategic group 3 vars strategi är att:
• använda så mycket som möjligt av existerande standarder
• skapa mekanismer så att Tekniska kommittéerna kan koordinera
• prioritera området ”Anslut konsumenten”
• det är möjligt att kontrollera efterföljden för standarden
• strategin fungerar
eller EU kommissionens Taskforce för Smartgrids vars agenda är att:
• skapa en gemensam målbild för aktörer inom Smart Grids
• identifiera de beslut och regelverksförändringar som är nödvändiga för en utrullning över hela EU av Smarta nät
• ta fram en strategisk roadmap för implementation av Smart Grids och Smart metering inom den Europeiska interna marknaden
• utveckla nya standardiseringsmandat för Europeisk standardisering.