Rapport

Livscykelanalys av ledningsstolpar

Uppdaterad 2022-12-06 Publicerad 2020-09-29

I dag är en stor majoritet av alla landets kraftledningsstolpar tillverkade av kreosotimpregnerat trä. På senare år har stolpar av andra material utvecklats och börjat säljas eftersom det finns en osäkerhet om träskyddsmedlet kreosot kommer få användas i fortsättningen.

Här har en livscykelanalys genomförts för ett antal olika material av ledningsstolpar. Genom att redovisa livscykelanalyser för flera av dessa material, får ledningsägare möjlighet att jämföra egenskaperna. Det betyder också de här uppgifterna kan använda som underlag vid beslut om framtida inköp av stolpar.

Resultaten visar att påverkan av de olika stolpmaterialen skiljer sig åt både i hur stor den är och när i livscykeln den är som störst. Det material som ger minst påverkan i samtliga kategorier utom en är PE-inklätt trä.

Nyheter

Kunskap som främjar solel i Sverige

Solve är ett kompetenscentrum som stöds av Energimyndigheten. Centret bygger på samverkan mellan sex svenska universitet samt cirka 50 företag och organisationer. SOLVE är nu inne på sitt tredje år.

20 jun 2024


Nytt projekt undersöker PD-aktivitet i elnätet: ”Kan handla om miljardbelopp i besparingar för svenska elnätsägare”

50 000 svenska nätstationer kan drabbas av förtida funktionsfel orsakade av elektriska urladdningar, partial discharge, PD. Ett Energiforskprojekt ska undersöka grundorsakerna till PD-aktivitet, varför det är så utbrett och vad som kan göras för att förebygga det i framtiden.

14 jun 2024 - Elnät


Rekommendationer för hantering av övertoner från sol- och vindkraft

För att nyanslutningen av sol- och vindkraft inte ska försämra elkvaliteten betonar en ny rapport behovet av korrekt tillämpning av metoder för att studera och följa upp övertoner. Mer forskning behövs, särskilt kring emissioner från solomriktare och vindkraftverk för att förbättra tillförlitligheten vid beräkning av övertonsnivåerna.

10 jun 2024 - Elnät


Reparationsinjektering av fyllningsdammar

SVC-doktoranden Johan Lagerlund disputerade nyligen med en avhandling om hur man kan reparera dammkonstruktioner. I takt med att våra dammkonstruktioner blir äldre behöver vi få bättre möjligheter till underhåll och reparation av våra dammar.

10 jun 2024


Ny rapport: Frivillig effektmarknad minskar effektbristen

Om risken för effektbrist ökar och blir påtaglig kan en frivillig effektmarknad växa fram, och därmed minska effektproblemet, enligt en ny Energiforskrapport. Men en förutsättning är att staten tydligt signalerar att dess ansvar stannar vid en begränsad effektreserv och inget mer, säger rapportens huvudförfattare Lars Bergman.

31 maj 2024


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2020:693

Författare

Cecilia Johannesson, Kristin Johansson, Fredrik Tegstedt