Rapport

Låglutande galler och betydelsen av spaltvidd för laxsmoltpassage

Låglutande galler som installeras uppströms vattenkraftverk visar sig ha en stor potential att avleda laxfisksmolt mot säkrare passagevägar.

De här forskningsresultaten är viktiga eftersom passage genom turbiner oftast förknippas med en förhöjd risk för skador på fisken. Resultaten visar också att effekten är oberoende av spaltvidden. Galler med 30 millimeters spaltvidd fungerar lika bra som de med 15 millimeters mellanrum, och är därför bättre ur ett skötsel- och produktionsperspektiv.

Forskarna har även gjort hydrauliska mätningar och försök med drivgods. Tre olika typer av drivgods har testats – boklöv, tallkottar och plastpåsar – för att undersöka driftegenskaperna för de två olika spaltvidderna i gallret.

Se också Niclas Carlssons masteruppsats Låglutande galler och betydelsen av spaltvidd för passageeffektivitet och beteende hos nedströmsvandrande Europeisk ål 

 

Nyheter

Ny kunskap om nederbördsmängder

Dammanläggningar med små tillrinningsområden, till exempel gruvdammar, behöver kunskap om hur nederbörd fördelas över dygnet. Genom observationer av nederbördsmängder över dygnet, har nya intressanta data kommit fram.

28 dec 2020


Gemensamma och sektorövergripande lösningar

Nyckeln är gemensamma och sektorövergripande lösningar, menade många av talarna när fyra års forskning om framtidens energisystem summerades i engagerade presentationer och spännande panelsamtal under NEPPs slutkonferens.

16 dec 2020


Stor satsning på elektrifiering och sektorkoppling

Nu stärks Energiforsks position som noden i svensk energisystemforskning när vi tillsammans med Chalmers och ett antal andra forskningsorganisationer beviljas programförslaget Mistra Electric Transitions – forskning om ett hållbart energisystem.

10 dec 2020


Nyhetsarkiv

Ladda ner

Om rapporten

Rapportnummer

2020:649

Författare

Niclas Carlsson, David Aldvén, Daniel Nyqvist, Hans Rund, Jessica Dolk och Olle Calles