Elkraft 2017: Program

Program

Ett av konferensens mål är att fördjupa samverkan mellan näringsliv och akademi. Vi har valt att bygga upp programmet kring tematiska block som kommenteras av både aktörer från näringsliv och akademi.

Program dag 1

 

 

Program dag 2

Folder med aktuellt program!

 

 

Konferensens mål är att:
• skapa en årligen återkommande plattform för kunskapsutbyte inom elkraft
• bidra till utvecklingen av svenskt näringsliv på området
• ge kunskap till avnämare och beslutsfattare inom både näringsliv och offentlig sektor
• ge en nationell och internationell utblick inom elkrafttekniken
• ge överblick och resultat från forskningsprogrammen i Sverige
• skapa bättre samverkansmöjligheter mellan akademi och näringsliv
• ge studenter möjlighet att i samverkan med industrin finna relevanta forskningsprojekt och samarbeten.
• belysa nya tekniker, systemtjänster och marknadsmodeller som skapar mervärden för elsystemets aktörer.