Offert Digitalisering & IT-säkerhet elnät

Ny elnätssatsning – digitalisering & IT-säkerhet

Nu tar vi ett strategiskt grepp för att analysera och utvärdera möjligheterna med digitalisering och ny teknik inom elnätsområdet. Syftet är att lyfta blicken med teknik och ekonomi i fokus för att få fram konkreta slutsatser och resultat inom digitaliseringen och IT-säkerhet som bland annat innefattar IoT, molntjänster, AI, mönsterigenkänning, blockchain, peer-to-peer handel och delningsekonomi.

Ja tack

Min organisation vill delta i programmet, enligt detta erbjudande/offert.

Bakgrund

Forskningsprogrammet Smarta Elnät som har pågått sedan 2014 innefattar frågor om samhällsnytta, samverkan med integrerade system och teknikutveckling av distributionsnätet. Programmet avslutas den 1 oktober 2018. Frågeställningar från detta program har nu vidareutvecklats och kommer att hanteras i det efterföljande programmet Digitalisering och IT-säkerhet under åren 2018-2022. Mer information om programmet, dess inriktning, fokusområden och aktuella projektförslag finns i programbeskrivningen här till höger.

Denna offert föreslår ett utvecklingsprogram som är 4-årigt (2+2 år) och omfattar perioden 2018-10-15 till 2022-10-14. Arbetsformen, med en utvärderande workshop i mitten av programmet, ger en möjlighet att på ett strukturerat sätt fånga upp nya idéer och att kunna genomföra de mest relevanta projekten inom området.

Offerten har utarbetats i samråd med bland andra Rådet för Elnät Vindkraft och Solel, med programstyrelsen för Smarta Elnät och med Eldistributionsrådet hos Energiföretagen Sverige.

Vision och mål

Programmets mål är att ta ett strategiskt grepp genom att analysera och utvärdera de möjligheter som digitalisering och ny teknik kan bidra med genom mäta, planera och styra i elnätet för att minska klimatpåverkan. Samtliga frågeställningar ska inkludera den viktiga aspekten IT-säkerhet. Programmet kommer att utgöra en brygga mellan forskningen och näringslivet och hjälpa sektorn att lyfta blicken och kombinera tidsperspektiven kort och lång sikt med fokus på teknik och ekonomi. Projekten kommer att ta fram konkreta slutsatser om incitament och tekniker, deras genomslagskraft i samhället och hur nyttan kan fördelas mellan aktörerna på ett verkningsfullt sätt.

Programmets inriktning och nytta

Essentiellt för det programmet och de projekt som genomförs är att kunna visa på konkret nytta för de företag som deltar. Vi kommer särskilt att fokusera på projekt som:

  • identifierar tekniska möjligheter, gärna pilot/demonstrationsprojekt och studier som exempelvis resulterar i handböcker
  • styrs av behov och problemlösning och som engagerar exempelvis elnätsägare och fastighetsbolag
  • strävar efter att nätverka, bygga upp kompetens och ta fram syntesrapporter som effektivt sprider resultat och ny kunskap

Programmet ska ha en stark koppling till ett svenskt samhällsperspektiv. Och inom ramen för detta fokusering på digitalisering och IT-säkerhet för en hållbar och marknadsmässig utveckling av elnätet. För att möta detta, struktureras programmet i områdena samhällsnytta, samverkan integrerade system och teknikutveckling av distributionsnätet.

Forskningsutförarnas inriktning och kompetens är av stor vikt för resultatet. Vi kommer att ställa höga krav på utförarnas förståelse av problembild, kommunikation och tillämpning av resultaten. De sökande ska redan i ansökan beskriva vilka som är mottagare av projektresultaten är och hur ny kunskap ska användas praktiskt. För att underlätta resultatspridning och implementering av ny kunskap är det positivt om projekt genomförs tillsammans med programmets finansiärer.

Programbeskrivning

Programbeskrivningen finns att ladda ner här till höger. 

Rapportering

Resultaten sammanställs i rapporter som publiceras och sprids digitalt. En ambition är också att öka spridningen av resultat och ny kunskap genom nyhetsbrev och nya medier för resultatspridning till programmets intressenter och kontaktpersoner. En kommunikationsplan för programmet kommer att tas fram tillsammans med programstyrelsen och en undersökning av programmets måluppfyllnad kommer att göras genom en utvärdering inför programmets avslut.

Kontaktpersoner i företagen

Vid accept av offerten kommer varje företag att tillfrågas för att ange den eller de personer, som kan ha särskilt intresse av projektresultaten. Energiforsk kommer att upprätta en e-postlista över dessa personer i avsikt att delge dessa dels projektrapporter enligt ovan, dels information som i övrigt anknyter till projekten.

Projektorganisation

Väl definierade utlysningar med fokusfrågor samt kravspecifikationer kommer att publiceras på Energiforsks webb. Ansökningar från kvalificerade sökande vid högskolor, institutioner, bolag och konsulter kan också behandlas på initiativ av programstyrelsen. De anbud som bäst uppfyller programmets syfte och mål tas upp för beslut. Förslag granskas och beslutas av programstyrelsen. Beslut om nya projekt kan tas vid varje programstyrelsemöte. Det krävs koncensus för start av ett nytt projekt. Programstyrelsen tillsätts av finansiärerna i samband med offertsvaret.

Energiforsks medverkan

Energiforsk svarar för drift och hantering av programmet vilket också innefattar kontakter med utförare och referensgrupper. Energiforsk ansvarar också för information till programmets intressenter och för kommunikation och spridning av resultat från programmet.

Tidplan

Start 2018-10-15 och slut 2022-10-14.

Finansiering

Se finansieringsplanen som kan laddas ner till höger på sidan. 

Offererat pris

Givet att tillräcklig finansiering erhålls för det program som beskrivs i denna offert, erbjuder vi ditt företag att delta i projektet till ett pris enligt finansieringsplanen. Ett visst överskott från tidigare kan komma att gå över i nästa periods verksamhet.

Betalningsvillkor

Offertsumman faktureras varje halvår enligt följande:

2018-11-01, 2019-02-01, 2019-09-01, 2020-02-01, 2020-09-01, 2021-02-01, 2021-09-01 och en avslutande restfakturering 2022-02-22.

ABK 09

För uppdraget gäller allmänna bestämmelser för konsultuppdrag, ABK 09.

Rapportering

Rapportering om arbetet i de kommittéer som berörs av uppdraget sker framförallt genom en årsrapport för respektive program.

Tvist

Tvister beträffande tolkning, tillämpning samt rättigheter och skyldigheter på grund av upphandlingen skall avgöras enligt gällande svensk lag om skiljemän.

Kontaktperson

För frågor om programmet och detta erbjudande samt för att tacka JA kontakta Susanne Olausson tel 08-677 27 51. 

Giltighetstid

Offerten gäller till måndagen den 3 september 2018. 

Med vänlig hälsning

Markus Wråke, VD
Energiforsk