Projekt

Installation av katodiskt skydd vid reparation av betongkulvertar och betongkamrar

Målet med projektet är att genom en optimal användning av katodiskt skydd med påtryckt ström hindra pågående armeringskorrosion hos betongkulvertar/kamrar. Genom att minska pågående armeringskorrosion kan antalet betongskador (delaminering) som orsakats av armeringskorrosion avsevärt minskas. Detta innebär att risken för att aggressivt grundvatten tränger in i betongkulvertar/kamrar och ger upphov till korrosionsangrepp på värmerören minskar vilket leder till mindre underhållskostnader och längre livslängd.

Ett ytterligare mål med projektet är att öka kunskaperna hos energiföretagen om möjligheterna att använda katodiskt skydd med påtryckt ström för att skydda markförlagda betongkulvertar/kamrar mot armeringskorrosion. Detta kommer att göras genom att ta fram anvisningar (Energiforskrapport) för hur en installation av katodiskt skydd med påtryckt ström av armerade betongkulvertar och betongkamrar ska utföras

Katodiskt skydd med påtryckt ström på betongkonstruktioner för att hindra betongskador orsakat av armeringskorrosion har använts i Sverige sedan slutet av 1980-talet för att öka livslängden av betongkonstruktioner. Som exempel kan nämnas kantbalkarna på Ölandsbron, bropelare till Smögenbron och Nötesundsbron, betongtunnlar inom kärnkraften, vägtunnlar, parkeringsgarage och betongkajer. Dock har det aldrig använts katodiskt skydd med påtryckt ström på betongkulvertar till fjärrvärmeledningar. En orsak är att fokus har varit på att skydda värmerören av stål och inte stålarmeringen i betongkulvertar/kamrar. På grund av utformningen av det katodiska skyddet för betongkulvertar och den erfarenhet som finns idag av katodiskt skydd av betongkonstruktioner bedöms detta som en lämplig metod att skydda armeringen i betongkulvertar /kamrar mot korrosion. Öresundskraft kommer under sommaren 2022 installera Sveriges första katodiska skydd med påtryckt ström på betongkulvert med fjärrvärmerör av stål för att hindra framtida betongskador orsakad av armeringskorrosion. Installationen kommer att göras vid Furutorpsgatan i centrala Helsingborg. Inledningsvis görs en provinstallation där ett flertal sensorer kommer att användas för att kontinuerligt digitalt kontrollera skyddseffektivitet, ström- och spänningsutmatning och det katodisk skyddets inverkan på främmande konstruktioner (telekablar, vattenledningar och elkablar).

Om projektet

Projektledare
Bror Sederholm, RISE AB
Tid

september 2022 - september 2024