Allvarliga lönsamhetsproblem för amerikanska reaktorer

Allvarliga lönsamhetsproblem för amerikanska reaktorer

Davis-Besse kärnkraftverk

Av USA:s 99 reaktorer har runt hälften lönsamhetsproblem. Stängning diskuteras för 23 reaktorer. Sex reaktorer har stängt de senaste åren. USA riskerar att förlora en betydande del av sin rena elproduktion. Men politiken börjar sent om sider reagera.

2018-05-09

Den amerikanska kärnkraften går bra. Man når regelmässigt, år efter år, en genomsnittlig tillgänglighet för hela flottan över 90 % och man står för två tredjedelar av den rena elproduktionen i landet. Elefterfrågan i USA har varit stabil i över tio år samtidigt som stora mängder billig fossil gas har kommit in på marknaden. I kombination har det lett till att gaskraftens andel av elproduktionen växer. Utvinningen av fossil gas i USA har ökat med närmare 50 procent de senaste tio åren.

Ansträngd ekonomi på de avreglerade marknaderna

Ungefär hälften av de amerikanska reaktorerna finns på reglerade elmarknader där delstatsmyndigheter bestämmer vilket elpris som ska gälla. De här reaktorerna klarar sig förhållandevis bra. Men, resten finns på olika avreglerade marknader som liknar den nordiska elmarknaden. Priset på el bestäms där på en handelsplats. På de avreglerade marknaderna har kärnkraften rejäla problem.

Trots stora och framgångsrika ansträngningar inriktade på att arbeta effektivare och billigare ger elpriset på flera håll inte täckning för kärnkraftens kostnader. Kärnkraftens branschorganisation i USA Nuclear Energy Institute menar att kärnkraften bidrar med andra nyttor än energiproduktionen som sådan och att man borde få betalt för dem. Man pekar på att energin är utsläppsfri, att produktionen är planerbar och att reaktorerna kan köras vidare länge även om man inte får bränsleleveranser. På de avreglerade marknaderna har man tidigare inte fått betalt för de här fördelarna.  Men den akuta risken för att ett stort antal reaktorer kan komma att stängas har nu uppmärksammats politiskt. I flera delstater är man också på väg att försöka göra något åt situationen.

Bloomberg bedömer att 55 procent av kärnkraftsflottan i USA nu drivs med förlust. Forskare vid MIT säger att det kan röra sig om två tredjedelar av flottan. Mycket stora volymer utsläppsfri elproduktion i USA är i ett läge där den om ingen ändring kommer till stånd riskerar att stängas.

Vågen av stängningar av reaktorer inleddes med att fyra block stängde 2013. Sedan dess har ytterligare två stängt. USA:s största kärnkraftsbolag Exelon skulle ha stängt sex reaktorer under 2017 och 2018, men avvaktar just nu de förändringar som är på gång i flera delstater och driver under tiden blocken vidare. Det finns också konkreta planer på att stänga ytterligare tolv reaktorer de närmaste åren. För de här tolv finns kommunicerade stängningsdatum men de faktiska stängningsbesluten kan komma att påverkas av de politiska förändringar som ser ut att vara på gång. Slutligen finns fem reaktorer som ägarna har sagt att man överväger att stänga, men där man inte har kommunicerat något stängningsdatum. Totalt har alltså sex reaktorer redan stängt och 23 ytterligare kommer att stängas om inte ekonomin förbättras. Om de 23 blocken stänger så blir bortfallet av ren energi nästan lika stort som den amerikanska vindkraftens produktion.

Politiska åtgärder på gång

New York och Illinois införde 2016 ett certifikatsystem kallat Zero Emission Credits. Certifikaten är utformade på ungefär samma sätt som elcertifikaten i Sverige. Genom certifikaten ersätts kärnkraften för de nyttor den har i förhållande till annan elproduktion. Medel styrs från alla elkonsumenter till kärnkraften.

Connecticut har sedan förra året en lagstiftning på plats som likställer utsläppsfri el från kärnkraften med annan utsläppsfri el. När ren el upphandlas konkurrerar kärnkraften på samma villkor som sol- och vindkraften.

Senaten i New Jersey har just godkänt en lag som ger delstatens Board of Public Utilities uppdraget att dela ut Zero Emission Credits till reaktorerna i ett liknande system som det i New York och Illinois. En förutsättning för att en reaktor ska få del av New Jerseys certifikat är att den har förutsättningar att drivas minst till 2030. Oyster Creek kommer därmed inte att få certifikat då reaktorn ska stänga 2019 för att slippa bygga kyltorn. Men för Hope Creek och de två reaktorerna vid Salem kommer certifikaten att göra skillnad. Båda kraftverken har varit nära att stänga på grund av dålig lönsamhet. Om de skulle stänga så skulle New Jersey förlora 97 procent av sin rena elproduktion. Man skulle i princip bli helt beroende av fossila bränslen. Certifikaten ser ut att sammantaget ge de tre reaktorerna extra intäkter om runt 250 miljoner dollar per år.

First Energy i konkurs

First Energy ansökte den sista mars om konkursskydd för att “möjliggöra en ordnad finansiell omstrukturering”. Företaget har också meddelat att man avser lämna de konkurrensutsatta marknader där man idag är verksamt och att man lämnar kärnkraften. Fyra reaktorer kommer att stängas. Det handlar om Davis-Besse och Perry i Ohio samt de två blocken vid Beaver Valley i Pennsylvania. Tillsammans står de fyra reaktorerna för två tredjedelar av First Energys elproduktion.

Stängningarna skulle leda till en ökning av CO2-utsläppen från den amerikanska elproduktionen med 21 miljoner ton årligen. Samtidigt planerar Exelon att under 2019 stänga Three Mile Island på samma elmarknad. Tarifferna från elkunderna i nordöstra USA kommer genom stängningarna att behöva öka med runt 1,5 miljarder dollar per år.

First Energys konkurs fick Vita Huset att reagera. Energiminister Perry konstaterade att kärnkraften är avgörande för den nationella energisäkerheten tack vare sitt bidrag till stabiliteten i elnäten. Han tryckte också på kärnkraftens betydelse för den nationella säkerheten då kärnkraften kan leverera när den behövs, så även i orostider. Perry menade att säkerhetsaspekten är viktigare än den ekonomiska aspekten.

Framtiden för den amerikanska kärnkraften står och väger. Om de politiska besluten kommer på plats kommer kärnkraften att gå stärkt ur den rådande situationen. De effektiviseringar man tvingats till har varit framgångsrika och sänkt kostnaderna för produktionen. Men om besluten dröjer eller inte ger avsedd effekt kan ett stort antal reaktorer komma att stänga. De vore då förlorade för gott.