Projekt

Vätgasens möjligheter för vindkraften – kunskapsöversikt och teknikanalys

Vindkraftsproducenter ser en stor möjlighet till att producera vätgas som kan göra klimatnytta i andra sektorer, till exempel som bränsle i tunga transportsektorer eller inom industri. För att vindkraftsproducenter ska övergå till att även producera vätgas behöver både tekniska aspekter och ekonomiska förutsättningar undersökas - vilket är målet med det här projektet.

I det här projektet kommer fokus att ligga på utreda tekniska systemlösningar för vätgasproduktion ihop med vindkraft. Fokus ligger även på att göra ekonomiska analyser och sedan optimering med fokus på prestanda och lönsamhet. Projektet kommer även att följa utvecklingen av de regelverk som påverkar utbyggnation av dessa system.

Följande arbetspaket ingår i projektet:

  • Sammanställning och syntetisering av tillgängliga elektrolysteknologier med fokus på vilken teknologi som kan vara lämplig för vindkraftsproducenter. Till exempel beroende på geografisk placering av vindkraftverk, möjligheter till lagring, tillgång till infrastruktur för transport av producerad vätgas och med hänsyn till kostnader.

  • Analysering och beräkning för optimering av system som identifierats inom första arbetspaketet. Fokus ligger på energiproduktion, kapaciteter, verkningsgrader, kostnader och nyttor för vindkraftsproducenter och användare av vätgas.

  • Undersökning av regelverk, standarder, policys och tillståndsprocesser kopplade till vätgasproduktion av elektrolysörer och distribution av vätgas i applikationer tillsammans med vindkraft. 

  • Identifiering av möjliga affärsmodeller mellan vindkraftsproducenter med vätgasproduktion och slutanvändare av elektrobränslen. Här kommer det hållas dialoger mellan dessa aktörer för implementering i sin verksamhet. Vidare forskningsfrågor kommer även belysas.

Om projektet

Projektledare
Gustav Green
Tid

februari 2023 - oktober 2024