Den här konferensen är avslutad
8 februari, Konserthuset i Stockholm

Vårt gemensamma energisystem – i vår gemensamma framtid

Nu bjuder vi in till en konferens om olika perspektiv på energisystemens framtida utveckling. Politiker i Sverige och EU har stakat ut vägen för vårt framtida energisystem och nu ska systemets alla aktörer omsätta politiken i praktiken.

Därför samlar vi nu myndigheter, energiföretag, branschorganisationer, industrier och energimarknadernas kunder för att öka kunskapen om den förväntade utvecklingen så att de planerade åtgärderna blir väl avvägda och får avsedd verkan.

På konferensen kommer vi bland annat att ta upp följande frågeställningar och områden och diskutera framtida möjligheter:

Vart styr egentligen den rådande politiken i Sverige och EU? Vilken kunskap om den framtida utvecklingen har lett till de politiska besluten?

Vem har – och vem tar – ansvaret för våra framtida energisystem? Vem får och vem vill ansvara? På nationell respektive lokal nivå? För el respektive fjärrvärme? På kort och på lång sikt?

Den stora effektutmaningen
för vårt elsystem måste ses i ett helhetsperspektiv – NEPP tar uppgiften att ge helhetsbilden. Leveranssäkerhet, flexibilitet och systemtjänster är nyckelord.

Fjärrvärmens viktigaste bränslen
, biobränslen och avfall, utmanas både på politisk nivå och på aktörsnivå. Hur kan vi hantera det?

Decentraliseringens möjligheter
och betydelse i omställningen, för både el och värme? Digitaliseringens roll – en ny tid; en revolution?

Nya aktörer investerar nu
– men vem vill investera i de ”ospännande” men nödvändiga anläggningarna?

Kan vi utnyttja den befintliga vattenkraften bättre
och höja effektuttaget? Vad tillåter miljötillstånden?

Mer information om NEPP här!