Program

Underhåll av elnät

Här formulerar vi och tar fram lösningar för ett effektivt underhåll av elnät. Det är framför allt när specifikt företagsanpassade lösningar inte är ekonomiskt försvarbara som gemensamma lösningar och utvecklingsprojekt med inriktning på de operativa nivåerna inom elnätsföretagen är aktuella.

Programmet är öppet för nya idéer och inrikt¬ningar inom underhållsområdet. Beslut om att föra vidare innovativa idéer till användbara produkter tas när det finns intresse hos elnätsföretag och andra intressenter.

Målet är att resultat och ny kunskap ska förbättra det tekniska och finansiella beslutsunderlaget vid val av satsningar för att upprätthålla eller höja prestandan i elnätet. Inom forskningsprogrammet hanteras frågor kring förvaltningen av nätföretagets fysiska system- och anläggningstillgångar, men även andra tillgångar som skapar värde. Ämnesområdet sträcker sig över hela företagets verksamhet, bland annat med strategisk förvaltningsplanering, riskhantering, ledarskap, varumärkesvård och transparens mot andra ledningssystem.

Hänt inom programmet

Förnybara material i framtidens ledningsstolpar

Många elnätsbolag överväger att sluta använda trästolpar med träskyddsmedlet kreosot och istället övergå till förnybara och återvunna material i stolparna.

1 okt 2020


Effektivare underhåll av elnätet

Att driva och underhålla elnätet medför höga kostnader. I programmet Underhåll av elnät arbetar energibolag och forskare tillsammans för att ta fram ny kunskap som underlättar och effektiviserar underhållsarbetet, och som samtidigt innebär en hög leveranssäkerhet i elnätet.

3 mar 2020


Framgångsrikt program om elnät

I programmet Underhåll för elnät hölls det senaste styrgruppsmötet i Trondheim, där den norska forskningsorganisationen Sintef har sitt huvudkontor. Deltagarna besökte också ett laboratorium som bland annat jobbar med högspänningsteknik.

24 sep 2018


Lättare sagt än gjort att ersätta kreosot i stolpar

Seminariet Hållbara kraftledningsstolpar blev snabbt fulltecknat när kraftbolag, tillverkare och andra intressenter erbjöds ny kunskap om den senaste forskningen kring kraftledningsstolpar.

24 apr 2018


Forskning om underhåll ger bra utväxling

Elnäten utgör en kritisk infrastruktur och det finns ett samhällsansvar i att förvalta det värde som ligger i näten. Men utmaningarna inom underhållsområdet ökar på grund av åldrande elnät.

19 mar 2018 - Kraftöverföring med sol och vindkraft


Nytt om arbete i elektriska och magnetiska fält

Nu finns det en helt ny rapport som förklarar vad Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter betyder för energiföretagen och hur man ska mäta och beräkna nivåer och förebygga exponering för elektriska och magnetiska fält.

16 jun 2017 - Kraftöverföring med sol och vindkraft


Tydliga regler om ekodesign av transformatorer

Nu måste elbranschens transformatorer bli mer energieffektiva. Transformatorer med höga förluster får inte längre tillverkas inom EU eller föras in i EU. Kommissionen beräknar att en ny förordning ska spara 17 TWh och motsvarande mängd koldioxid.

27 feb 2017 - Kraftöverföring med sol och vindkraft


Visa fler nyheter

Ansvarig

Lennart Kjellman
08-677 27 58

Uppdragsgivare

ABB, Bodens Energi Nät, Borås Energi Nät, C4 Elnät, Ellevio, Eskilstuna Energi & Miljö, Falu Energi & Vatten,  Göteborg Energi, Elinorr Ekonomisk förening som består av 16 elnätföretag, E.ON Energidistribution, Jämtkraft Elnät, Jönköping Energi Nät, Karlstads El- och Stadsnät, Kraftringen Elnät, Luleå Energi, Skellefteå Kraft Elnät, Kungälv Energi, Mälarenergi Elnät, Nacka Energi, Svenska kraftnät, Tekniska verken i Linköping, Pite Energi, Umeå Energi Elnät, Vattenfall Eldistribution och Öresundskraft

Programbeskrivningen