Projekt

Grön vätgas från ett samhällsekonomiskt perspektiv

Det här projektet undersöker, ur ett större systemperspektiv, de samhällsekonomiska konsekvenserna av de olika val som kan göras kring produktion och distribution av vätgas och den relaterade infrastrukturen.

Det finns olika sätt att producera och distribuera vätgas, till exempel genom egenproduktion hos användarna, i anslutning till industrianläggningar eller genom utbyggnad av gasinfrakstruktur. Beroende på hur och var vätgas produceras och hur den integreras med annan infrastruktur i samhället, kommer det samhällsekonomiska utfallet av investeringar i vätgasproduktion att påverka elnäten på olika sätt. 

Frågeställningar som ska besvaras i det här projektet är bland annat: Hur produceras, lagras och transporteras vätgasen och andra elektrobränslen mest optimalt i förhållande till användningen med hänsyn till el, gas och annan infrastruktur? Vad skulle en större etablerad vätgasinfrastruktur kunna få för inverkan på energimarknaden i övrigt? Hur kan gasinfrastrukturen hantera kapacitetsutmaningarna i elnäten? 

Det här projektet kommer att bygga vidare på kunskap och lärdomar från Energiforsks projekt The Role of Gas and gas infrastructure in Swedish decarbonisation pathways 2020–2045. Studien indikerar att ny storskalig gasinfrastruktur för vätgas blir samhällsekonomiskt motiverad under förutsättning att mängden vätgas utvecklas i enlighet med industrins och transportsektorns omställningsplaner.

Följande arbetspaket ingår i projektet:

  • Systemmodellering av el- och gasinfrastruktur
  • Samhällsekonomisk analys av möjliga investeringar
  • Marknadsanalys

Om projektet

Projektledare
Olivia Cintas
Tid

januari 2022 - december 2025