Om programmet

Om Elkraft

Elkraft är ett forum för dialog och samverkan. Vårt mål är att identifiera och starta konkreta projekt som drivs i samverkan mellan akademi och näringsliv.

Den pågående omställningen och optimeringen av energisystemet ställer höga krav på en snabb utveckling av teknik, mätverktyg, analysmetoder och kontrollsystem i distributionsnäten. Det finns ett stort behov av att snabbt kunna fånga upp nya trender och utreda behov och potential för ny elnätsteknik i olika typer av elnät.

Elnätsföretagen har med sin kännedom om elnäten och lokala förhållanden en nyckelroll i planeringen av energiomställningen, men utvecklingen innebär också stora förändringar inom deras nätplanering och operativa drift. Med ett osäkert prognosunderlag, långa ledtider för utbyggnad och en stor tidspress krävs nya strategier och arbetssätt. Framgångsfaktorer i en sådan process är samverkan, utbyte av information och erfarenheter och kontinuerliga strategiska diskussioner och analyser.

Industrinätverket Elkraft arrangerar regelbundet seminarier där aktuella projektresultat presenteras och diskuteras, och är ett forum för gemensamma satsningar inom nätplanering och kompetensförsörjning för de deltagande företagen. Med en flexibel organisation, där kompetenser från olika aktörer inom elkraftbranschen tas tillvara, och ett brett tema kan nya projekt snabbt initieras.