Om programmet

Digitalisering är ett oundvikligt nästa steg även för kärnkraft där stora fördelar kan uppnås inom drift och underhåll. Samtidigt är industrin i behov av att locka nya talanger för att täcka framtidens behov. Vi ser att digitaliseringen kommer vara ett oumbärligt verktyg för att öka intresset för kärnkraftsindustrin hos nyexaminerade ingenjörer.

Nyttan med detta program är därmed stort både för att säkra en effektiv drift men även som ett verktyg att säkra kärnkraftsindustrins framtida tillgång till ingenjörer. En studie redan genomförd av Fortum för Energiforsk visade att den svenska kärnkraftsindustrin har mycket att vinna på att dela med sig av sina erfarenheter på vägen mot en mer digitaliserad industri. Både nationellt och internationellt. Digitalisering kommer vara ett oumbärligt verktyg för att kunna visualisera och överföra kunskap mellan aktörer med längre tidsramar i åtanke.

Inledande fokusområden för detta nystartade program har identifierats av styrgruppen.

  • Skapandet av en arena för erfarenhetsdelning och uppföljning av redan pågående pilotprojekt.
  • Bevakning av internationella digitaliseringsaktiviteter.
  • Utforskandet av Industrial Internet of Things – IioT- och den potential som finns att bättre ta till vara på industriell data i realtid och därmed agera mer effektivt på dessa.
  • Seminarium om additiv tillverkning för att säkra fortsatt underhåll och öka resurseffektivitet.

Aktörer som kommer att erhålla fördelar med en ökad digitalisering inom kärnkraften är personal både inom operativa och strategiska positioner på kärnkraftverken men även myndigheter eftersom det skapar större möjligheter för effektiv och säker drift med ett långsiktigt perspektiv.