Om NEPP

Om programmet och dess mål

NEPP hade i sin första etapp, mellan 2011 och mars 2016, fokus på elsystemet. Nu vidgas det till att omfatta alla energislag och särskilt de tre ledningsburna energisystemen – el, fjärrvärme och gas. Det handlar dels om deras roll i energisystemet, dels deras inbördes interaktion och synergier.

Programmet omfattar alla delar av energisystemet, från användning och distribution/nät till produktion och marknad.

Mål med programmet

Programmet ska visa hur man kan åstadkomma balanserade och effektiva utvecklingsvägar för Sveriges, Nordens och EU:s energisystem. Forskare och experter ska:

  • Belysa konsekvenserna och värdena av en ökad europeisk integration av energisystemen samt hur de politiska målen kan realiseras nationellt och internationellt, till gagn för samhälle och aktörer.
  • Ange framgångsfaktorer som ger denna balans. Det kan gälla valet och utformningen av politiska beslut och styrmedel, vägval vid dimensionering och drift av de tekniska systemen, åtgärder för efterfrågeflexibilitet, etc.
  • Öka förståelsen för vilka krav som ställs på energiaktörer, politiker och samhället i stort för att realisera ambitionerna

En viktig utgångspunkt för programmets övergripande syntesarbete, men också för delprojekten är att EU:s energi- och klimatpolitik och de nationella målen, besluten och styrmedlen har en avgörande inverkan på utvecklingen av energisystemen och marknaderna och även på interaktionen mellan el, fjärrvärme och gas.

Målet är också att fördjupa kunskapen om

  • Utvecklingen av Sveriges och Norden energisystem – i perspektiven 2020, 2030 samt mot 2050 – som resultat av förändringsfaktorer, t.ex. Sveriges och EU:s energi- och klimatpolitik.
  • Kostnadseffektiva vägval och nödvändiga åtgärder som måste till för att nå uppsatta mål.
  • De samhällsekonomiska effekterna samt möjligheterna och utmaningarna för aktörerna på energimarknaden av planerade förändringar eller redan fattade beslut.
  • Design av centrala institutioner och regelverket på energimarknaden för att på ett kostnadseffektivt sätt nå uppsatta mål.