Om Nepp

Om projektet och dess mål

Nepp hade i sin första etapp, mellan 2011 och mars 2016, med fokus på elsystemet. Sedan dess har projektets forskning vidgats till att omfatta alla energislag och särskilt de tre ledningsburna energisystemen – el, fjärrvärme och gas med målsättning att öka förståelses för vilka krav som ställs på energiaktörer, politiker och samhället i stort för att realisera energi- och klimatomställningen.

Utmaningarna, men också möjligheterna, är många när energisystemet ställs om. Energisystemet är på många sätt navet och möjliggörare i klimatomställningen vilket innebär att systemperspektivet blir allt viktigare när politiska och företagsmässiga beslut fattas inom energiområdet. Nepp tar därför ett helhetsgrepp om energi- och klimatomställningen och hjälper till att visa vägen.

Omvärldsfaktorer påverkar inriktningen av Nepp

Hela EU har nyligen höjt sina klimatmål och i Sverige ska nettoutsläpp av växthusgaser uppnås 2045. Det innebär att de svenska utsläppen måste minska flera gånger snabbare under perioden 2020 – 2045 jämfört med minskningen under det senaste decenniet. Klimatomställningens krav på energisektorn gör sig påmind i de flesta av våra teman men ytterligare tongivande trender och omvärldsfaktorer kommer beaktas inom projektets aktiviteter för att identifiera balanserade och effektiva utvecklingsvägar för Sveriges energisystem. Exempel på dessa omvärldsfaktorer och trender är:

  • en kraftig ökning av elanvändningen i takt med att samhället elektrifieras
  • ett sammankopplat och digitaliserat energisystem
  • sektorkoppling mellan energisystemet och transport-, industri- och värmesektorn
  • nationellt och internationellt ifrågasättanden kring biobränslenas klimatneutralitet och hållbarhet.

Nepps fem temaområden

Inledningsvis har fem temaområden identifierats som huvudsakliga fokus för projektets forskning. Dessa områden är däremot inte statiska, utan nya temaområden kan tillkomma och vissa av de inledande områdena kan komma att avslutas under Nepps projekttid. Du kan läsa mer om våra teman i menyn ovan.

Projektvärdar

Stefan Montin
08-677 ​27 59
Markus Wråke
08-677 27 49

Projektledare

Ebba Löfblad
Projektledare, Profu
Jenny Westerberg
Projektledare, Profu

Organisationer som bidrar till vår forskning