Om klustret

Om Energiforsks värmekluster

Som medlem i klustret är du och ditt företag med och bidrar till att vi bättre utnyttjar den forskning och kunskap som redan finns så att fjärrvärme och fjärrkyla fortsatt kan konkurrera och bidra till framtidens hållbara energisystem.

Vårt övergripande mål är att korta ner tiden från forskningsresultat till implementerad kommersiell lösning och att öka branschens innovationsförmåga. Aktivitetern i klustret ska leda till att forskningsprojekt går vidare till test- eller pilotfas och till en kommersiell tjänst eller produkt.  Innovativa idéer ska också tas vidare till projektansökningar och förhoppningsvis till att nya projekt startar.

Om medlemsskapet 
Som medlem får du och dina kollegor delta på de aktiviteter som hålls inom klustret och får därmed tillgång till information, kunskap och nätverk utan extra kostnader. Alla medlemmar i klustret kan ta del av väldefinierade idéer och förfrågningar och få möjlighet att presentera och diskutera innovationer och sina behov med klustrets övriga medlemmar. Du får också vara med och påverka vilka frågor och aktiviteter som klustret ska prioritera. 

Värmekluster för vem?
Klustrets vill samla alla som är intresserade av att bidra till utvecklingen av fjärrvärme- och fjärrkylsystemen. Energibolag, fastighetsbolag, konsulter, teknikleverantörer, utvecklare och forskare inom uppvärmningssektorn är alla varmt välkomna!

En beskrivning av vad som gjordes i den första perioden finns i Syntesrapport Energiforsks värmekluster 2018 – 2020 som redovisats för Energimyndigheten.