Projekt

Effekt av mekanisk last på åldring av fjärrvärmeledningar

Uppdaterad 2023-03-28 Publicerad 2022-07-06

Det första målet med projektet är att undersöka om förisolerade fjärrvärmerör i glidzoner som är utsatta för cyklisk mekanisk last och som bryts ner snabbare än obelastade. Ett andra mål är att sätta haverimekanismen med förlorad vidhäftning mellan isolering och medierör i perspektiv till andra haverimekanismer.

Mycket talar för att dagens fjärrvärmenät skulle kunna vara en resurs och användas i många år framöver för att leverera värme. Det skulle krävas oerhört stora reinvesteringar och leda till negativ resurs- och miljöpåverkan att ersätta dem. Vi behöver underlag och metoder för att avgöra var och när det är dags att byta ut delar av ledningarna, så att resterande delar kan fungera i många år till. I projektet fokuseras vi på förisolerade fjärrvärmeledningar med medierör av stål, isolering av polyuretan och mantel av polyeten.

En nyligen förvärvad kunskap om att mekaniskt belastade fjärrvärmeledningar bryts ned betydligt snabbare än obelastade ligger till grund för projektet. Vi ska i projektet undersöka nedbrytningen av gamla ledningarna i fält i och utanför glidzonerna. Haverimekanismen som studeras är förlorad vidhäftning mellan isolering och medierör, vilket kan leda till utmattning av stålmedierör och krossande av polyuretanskum vid böjar och i förlängningen läckage. Även erfarenheter från andra haverimekanismer och tillhörande undersökningsmetoder ska sammanställas i projektet. I ett parallellt projekt (sökt hos energimyndigheten) tas bättre metoder fram för livslängdsbedömning hos fjärrvärmeledningar, vilka tillsammans med statusbedömningar är nyckeln till smart underhåll och selektivt utbyte av uttjänta delar. I det projektet kommer omfattande laboratorieundersökningar att genomföras med välkontrollerade förhållanden. I slutändan ska en beräkningsmodell för uppskattning av återstående livslängd tas fram, som bättre överensstämmer med faktiska förhållanden i fält.

Om projektet

Projektledare
Jan Henrik Sällström, RISE
Tid

juli 2022 - september 2024