Projekt

Sjuttio möjligheter för framtidens fjärrvärme

Projektmålet är att presentera omkring 70 olika framtida möjligheter för fjärrvärme och fjärrkyla. Möjligheterna avser användning, anslutningar, förflyttningar, lager, koldioxidavskiljning, tillförsel, hela värdekedjan samt stödsystem i form av gemensamma regelverk samt fjärrkyla. Möjligheterna kommer att vara baserade på minst 200 pilotinitiativ från främst Europa, och tyngdpunkten finns i delområdena tillförsel, förflyttning, lager och användning.

Den svenska fjärrvärmeindustrin har tidigt konverterat sin värmetillförsel från fossilt till förnybart i befintliga system, framför allt genom användning av avfall och biomassa med befintlig teknik. Det finns all anledning att se avfall och biobränsle som hotade resurser för fjärrvärmebranschen då betydligt fler aktörer kommer att vara intresserade av dessa i framtiden, med risk för ökande kostnader. Samtidigt har det i Europa satsats ca 10 miljarder kronor de senaste 20 åren i olika forskningsprojekt kring fjärrvärme.

Högskolan i Halmstad har under ett flertal år byggt upp en databas med över 200 föreslagna, planerade och genomförda förändringsprojekt, främst från Europa, men också från övriga världen. Tanken med projektet är att presentera minst 70 olika möjligheter inom olika teknikområden. Varje möjlighet kommer att presenteras med grundprinciper, litteraturreferenser och länkar till föreslagna, planerade eller genomförda projekt samt en avslutande värdering/analys av respektive möjlighet på ca 1-2 sidor.

Om projektet

Projektledare
Henrik Gadd, Högskolan i Halmstad
Henrik Gadd, Högskolan i Halmstad
Tid

november 2022 - april 2024