Projekt

Uppföljning av värmelager i bergrum

Uppdaterad 2023-03-28 Publicerad 2022-07-06

Projektet vill samla upp de erfarenheter som erhålls när Mälarenergi AB genomför ett projekt att lagra värme i ett före detta bergrumslager för eldningsolja. Studien omfattar förstudie, projektering, utförande och initial drift. Lagring av värme över längre tid än en eller ett fåtal dygn är, med konventionell ackumuleringsteknik (hetvattencistern), inte ett ekonomiskt realistiskt alternativ. En teknik för effektiv värmelagring, till exempel i naturliga eller utgrävda bergformationer, i eller strax ovan mark, är avgörande för en rimlig totalekonomi för långtidslager.

En ökad andel icke-planerbar energi i elsystemet i kombination med hårdnande konkurrens om spetslastbränslen har gjort att lagring av värmeenergi blivit alltmer intressant. Mälarenergi AB kommer under år 2023 driftsätta ett av världens största energilager i form av hetvatten.
Projektet kommer att sammanfatta nuvarande kunskapsläge, beskriva Mälarenergis genomförande och redovisa resultat från den initiala driften. Projektet omfattar bland annat kompletterande mätutrustning som dessutom kan användas i framtiden för kommande forskning och uppföljning. Arbetet kommer bidra till bättre underlag för framtida storskaliga värmelagerprojekt.
Lagret kommer att anläggas i bergrum som utgjort sedan länge nedlagda oljelager. Många fjärrvärmebolag har samtidig produktion av el och värme, så kallad kraftvärmeproduktion. I framtiden ses ännu fler kopplingar mellan fjärrvärme och elmarknad. Till exempel kan värmepumpar nyttjas för att hantera de periodvisa elöverskott som uppstår när icke-planerbar produktion ökar. Att hantera variationen i utbud och efterfrågan på el-och värmemarknaden har en enorm potential, givet att ett effektivt sätt att lagra värmeenergi hittas.
En långsiktig vision bör vara säsongslager, men redan betydligt mindre lager har potential att ge eftertraktad flexibilitet för att stärka fjärrvärmeaffären. Traditionellt lagras hetvatten ovan mark i isolerade cisterner som hanterar dygnsvariationer på grund av väder och kundefterfrågan. Isolering håller energiförlusterna nere. Det är dock svårt att rent ekonomiskt motivera kapacitet för värmelagring längre perioder. Tillgången till en helt eller delvis naturligt förekommande bergformation är mer eller mindre nödvändigt för att få merkostnadseffektiv lagring av värme när skalan ökar.
Att lagra hetvatten i ett oisolerat bergrum kan verka märkligt; kommer inte all värme försvinna? Berg leder värme ca 100 gånger bättre än isoleringsmaterian - en 300 mm tjock isolering (typiskt förhetvattencisterner) motsvaras av 30 m berg. En utmaning, utöver de stora bergmassor som krävs (som tur är finns det gott om berg), är att berget kring hetvattnet initialt kommer behöva värmas upp. Denna energimängd är betydande och kommer inte kunna hämtas igen, men den kommer inte heller försvinna så länge berget inte kyls av grundvattenströmmar eller liknande.

Om projektet

Projektledare
Ulrika Sagebrand, FVB Sverige AB
Tid

september 2022 - september 2024