Utlysning

Programmet Hydrologiskt utvecklingsarbete i vattenkraftindustrin tar emot projektidéer

Programmet Hydrologiskt utvecklingsarbete inom vattenkraftindustrin, Huva, bistår med kunskap och metodik kring hydrologi och hydrologiska tillämpningar, en grundförutsättning för att branschen fortsatt ska vara en framgångsrik del av energiomställningen. Den här utlysningen är öppen till och med 24e maj 2024 och omfattar 2 640 000 kr.

For english see below.

Denna utlysning är öppen för forskare och konsulter inom näringsliv och akademi som vill bidra till Huvas syfte och målsättningar.

Länkar till programbeskrivning och mallar för ansökan finns längst ned på denna sida.

Frågeställningar i fokus

I programetappen 2024–2026 kommer Huva-gruppen att fokusera på tre huvudsakliga utvecklingsområden. Projekt som finansieras via programmet ska utformas för att möta en eller flera av de utvecklingsbehov som identifierats inom programmet. En mer utförlig beskrivning av branschens utvecklingsbehov finns att läsa i programbeskrivningen.

Hydrologisk modell - I takt med att kraven på vattenkraftens roll i energisystemet förändras, ökar också behovet av en finare upplösning i prognoserna för att kunna styra produktionen i kortare tidssteg. En ökad upplösning i modellen går hand i hand med behovet av kvalitetssäkrade drivdata i samma upplösning. För att detta skall komma i operativ användning återstår att i stor skala och över tid jämföra alternativ och att utreda förutsättningar för operativ implementering.

Hydrologisk prognos – Inom både korttids- och långtidsprognoser finns utvecklingsbehov för att reducera osäkerheter i prognoserna samt för att operationellt hantera och utvärdera dessa osäkerheter. Förändringar i klimatet innebär även att en bättre förståelse av långsiktiga förändringar och osäkerheten behövs.

Möjligheter i en ökad digitalisering - Ett genomgående tema i de utvecklingsbehov som identifierats inom programetappen är potentialen som en ökad digitalisering och effektivisering av den hydrologiska prognoskedjan kan bidra med. Behov finns därför att vidare utreda möjligheter till förbättring med hjälp av digitala verktyg, såsom maskininlärning och artificiell intelligens.

Ansökningsprocess

Din ansökan görs genom att beskriva din projektidé i programmets projektmall, som kan laddas ned längst ned på denna sida. I projektmallen ska bland annat projektets bakgrund, mål, projektplan, organisation och kostnad beskrivas och redogöras för. Utöver denna projektbeskrivning bör projektledarens, och eventuella andra utförares, CVn bifogas.

Sista datum för ansökan är satt till 24e maj. Samtliga projektidéer granskas av programmet styrgrupp, Huva-gruppen, och besked om finansiering meddelas senast 30e augusti 2024. Kompletteringar till projektansökan kan komma att efterfrågas innan slutligt besked ges.

Omfattning

Projekt som finansieras via denna utlysning ska slutredovisas senast 30.11.2026. Inget krav sätts för när projekten ska starta.

Projekt som finansieras av programmet varierar i storlek och omfattning och kan täcka allt från kunskapssammanställningar till modellutveckling. Inom denna utlysning välkomnas idéer inom storleksordningen 250 000kr – 1 800 000kr.

Välkommen med din projektidé

Projektförslag sänds via e-post till Erik Isberg, tillförordnad programkoordinator för programmet.

Ladda ned/Download

Programbeskrivning

Projektbeskrivningsmall

Läs mer om Huva och tidigare projekt här

 

About this call

The program for Hydrological Development within the Hydropower Industry, Huva, provides knowledge and methodology regarding hydrology and hydrological applications, a fundamental requirement for the hydropower industry to continue being a successful part of the energy transition. This call for proposals is open until May 24th, 2024, and includes a total of 2,640,000 SEK.

This call is open to researchers and consultants within the business sector and academia who wish to contribute to Huva's purpose and objectives.

Links to the program description and application templates are available at the bottom of this page.

Questions in focus

In the program phase 2024–2026, the Huva group will focus on three main development areas. Projects funded through the program should be designed to meet one or more of the development needs identified within the program. A more detailed description of the industry's development needs can be found in the program description.

Hydrological model - As the demands on the role of hydropower in the energy system change, the need for finer resolution in forecasts to control production in shorter time steps also increases. Increased resolution in the model goes hand in hand with the need for quality-assured drive data at the same resolution. To achieve operational use, large-scale comparison of alternatives and investigation of conditions for operational implementation are still needed over time.

Hydrological forecast - There are development needs in both short-term and long-term forecasts to reduce uncertainties and operationally manage and evaluate these uncertainties. Changes in the climate also require a better understanding of long-term changes and uncertainties.

The possibilities of increased digitalization - A recurring theme in the development needs identified within the program phase is the potential that increased digitalization and streamlining of the hydrological forecasting chain can contribute. There is therefore a need to further investigate opportunities for improvement using digital tools.

Application Process

Your application is made by describing your project idea in the program's project template, which can be downloaded at the bottom of this page. The project template should include, among other things, the project's background, goals, project plan, organization, and costs. In addition to this project description, the CVs of the project team should be attached.

The deadline for applications is set for May 24th. All project ideas are reviewed by the program steering group, the Huva group, and notification of funding will be provided no later than August 30th, 2024. Supplements to project applications may be requested before final decisions are made.

Scope

Projects funded through this call for proposals must be completed no later than November 30th, 2026. There is no requirement for when projects should start.

Projects funded by the program vary in size and scope and can range from knowledge compilations to model development. Ideas in the order of magnitude of 250,000 SEK to 1,800,000 SEK are welcomed in this call for proposals.

Welcome with your project idea

Project proposals are sent via email to Erik Isberg, acting program coordinator for the program.

Download

Program description

Project description template (only available in Swedish)

More information about Huva and previous projects are available in Swedish here

 

 

Utlysningar