Rapport

Långsiktiga scenarier för introduktion av elfordon

Elektrifieringen har blivit en nyckelteknik för omställningen av både lätta och tunga vägfordon. Utvecklingen drivs på av starkt politiskt stöd från EU, sjunkande kostnader för fordon, högre acceptans hos konsumenter och skarpare strategier hos fordonstillverkarna.

De högscenarios som tagits fram pekar på att en majoritet av försäljningen av nya fordon år 2030 kan gå på el. I scenariona förväntas 100% av nya personbilar och 80% av lätta lastbilar att vara elbilar år 2030. Laddhybriden är en brygglösning och antas redan ha nått sin toppförsäljning, för att minska i betydelse de kommande åren. Motsvarande siffror för elektrifieringen av tunga lastbilar och elbussar är drygt 60% respektive 90%. I närtid sker omställningen av dessa fordonsslag främst lokalt och regionalt, följt av långväga transporter.

Den ökande andel elfordon drivs idag främst av policy, teknikutveckling och konsumenters eller företags efterfrågan. För att möjliggöra en vidsträckt elektrifiering, som i högscenariot, behövs en fortsatt utbyggnad av laddinfrastrukturen och ett elnät med tillräcklig kapacitet och kortare ledtider för nyanslutningar. Även styrmedel som främjar utveckling av både fordon och laddinfrastruktur är viktiga för att inte tappa fart. De lågscenarion som tagits fram visar resultatet om dessa faktorer ej uppfylls och negativt påverkar utvecklingstakten.

Nyheter

Miljöfarlig gas ska fasas ut i nytt elnätsprojekt

SF6-gas har länge varit en viktig komponent inom högspänningsindustrin, men dess påverkan på miljön väcker oro. Guillermo Moral Otegui, masterstudent vid KTH, genomför nu ett exjobb som syftar till att hitta mer hållbara alternativ till gasen.

25 sep 2023 - Trygg elförsörjning


Elektrifieringens roll i transportsektorns omställning diskuteras på eComExpo

Energiforskprojekten "Ett elsystem för elfordon" och "2030-pusslet" kommer att vara värd för två rundabordssamtal på eComExpo med fokus på elektrifieringens betydelse för transportsektorns omställning.

20 sep 2023 - Energisystem


Hundratals intresserade av SVC:s nya webbinariesatsning

Att det finns ett stort intresse för forskning och utveckling av teknik, system och metoder för vattenkraft och dammar syns tydligt i antalet deltagare på SVC:s nya serie med lunchwebbinarium.

19 sep 2023 - Vattenkraft


Energiforsk fokuserar på samhällsnytta i nytt ägardirektiv

Energiforsk ska initiera och bedriva energiforskning för att bidra till ett robust och hållbart energisystem, och fortsätta vara politiskt oberoende. De syftena har företagets ägare förtydligat i ett uppdaterat ägardirektiv.

11 sep 2023


Virtuellt kraftverk kan öka intäkterna för solcellsägare

Currently är ett virtuellt kraftverk som företaget CheckWatt tagit fram. Genom att ansluta sina solcellspaneler till det virtuella kraftverket kan solelproducenter sälja stödtjänster.

5 sep 2023


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2022:899

Författare

Johanna Barr, POWER CIRCLE, Monika Topel, SWECO