Rapport

Långsiktiga scenarier för introduktion av elfordon

Uppdaterad 2024-03-12 Publicerad 2022-12-05

Elektrifieringen har blivit en nyckelteknik för omställningen av både lätta och tunga vägfordon. Utvecklingen drivs på av starkt politiskt stöd från EU, sjunkande kostnader för fordon, högre acceptans hos konsumenter och skarpare strategier hos fordonstillverkarna.

De högscenarios som tagits fram pekar på att en majoritet av försäljningen av nya fordon år 2030 kan gå på el. I scenariona förväntas 100% av nya personbilar och 80% av lätta lastbilar att vara elbilar år 2030. Laddhybriden är en brygglösning och antas redan ha nått sin toppförsäljning, för att minska i betydelse de kommande åren. Motsvarande siffror för elektrifieringen av tunga lastbilar och elbussar är drygt 60% respektive 90%. I närtid sker omställningen av dessa fordonsslag främst lokalt och regionalt, följt av långväga transporter.

Den ökande andel elfordon drivs idag främst av policy, teknikutveckling och konsumenters eller företags efterfrågan. För att möjliggöra en vidsträckt elektrifiering, som i högscenariot, behövs en fortsatt utbyggnad av laddinfrastrukturen och ett elnät med tillräcklig kapacitet och kortare ledtider för nyanslutningar. Även styrmedel som främjar utveckling av både fordon och laddinfrastruktur är viktiga för att inte tappa fart. De lågscenarion som tagits fram visar resultatet om dessa faktorer ej uppfylls och negativt påverkar utvecklingstakten.

Nyheter

Kunskap som främjar solel i Sverige

Solve är ett kompetenscentrum som stöds av Energimyndigheten. Centret bygger på samverkan mellan sex svenska universitet samt cirka 50 företag och organisationer. SOLVE är nu inne på sitt tredje år.

20 jun 2024


Nytt projekt undersöker PD-aktivitet i elnätet: ”Kan handla om miljardbelopp i besparingar för svenska elnätsägare”

50 000 svenska nätstationer kan drabbas av förtida funktionsfel orsakade av elektriska urladdningar, partial discharge, PD. Ett Energiforskprojekt ska undersöka grundorsakerna till PD-aktivitet, varför det är så utbrett och vad som kan göras för att förebygga det i framtiden.

14 jun 2024 - Elnät


Rekommendationer för hantering av övertoner från sol- och vindkraft

För att nyanslutningen av sol- och vindkraft inte ska försämra elkvaliteten betonar en ny rapport behovet av korrekt tillämpning av metoder för att studera och följa upp övertoner. Mer forskning behövs, särskilt kring emissioner från solomriktare och vindkraftverk för att förbättra tillförlitligheten vid beräkning av övertonsnivåerna.

10 jun 2024 - Elnät


Reparationsinjektering av fyllningsdammar

SVC-doktoranden Johan Lagerlund disputerade nyligen med en avhandling om hur man kan reparera dammkonstruktioner. I takt med att våra dammkonstruktioner blir äldre behöver vi få bättre möjligheter till underhåll och reparation av våra dammar.

10 jun 2024


Ny rapport: Frivillig effektmarknad minskar effektbristen

Om risken för effektbrist ökar och blir påtaglig kan en frivillig effektmarknad växa fram, och därmed minska effektproblemet, enligt en ny Energiforskrapport. Men en förutsättning är att staten tydligt signalerar att dess ansvar stannar vid en begränsad effektreserv och inget mer, säger rapportens huvudförfattare Lars Bergman.

31 maj 2024


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2022:899

Författare

Johanna Barr, POWER CIRCLE, Monika Topel, SWECO