Rapport

Långsiktiga scenarier för introduktion av elfordon

Elektrifieringen har blivit en nyckelteknik för omställningen av både lätta och tunga vägfordon. Utvecklingen drivs på av starkt politiskt stöd från EU, sjunkande kostnader för fordon, högre acceptans hos konsumenter och skarpare strategier hos fordonstillverkarna.

De högscenarios som tagits fram pekar på att en majoritet av försäljningen av nya fordon år 2030 kan gå på el. I scenariona förväntas 100% av nya personbilar och 80% av lätta lastbilar att vara elbilar år 2030. Laddhybriden är en brygglösning och antas redan ha nått sin toppförsäljning, för att minska i betydelse de kommande åren. Motsvarande siffror för elektrifieringen av tunga lastbilar och elbussar är drygt 60% respektive 90%. I närtid sker omställningen av dessa fordonsslag främst lokalt och regionalt, följt av långväga transporter.

Den ökande andel elfordon drivs idag främst av policy, teknikutveckling och konsumenters eller företags efterfrågan. För att möjliggöra en vidsträckt elektrifiering, som i högscenariot, behövs en fortsatt utbyggnad av laddinfrastrukturen och ett elnät med tillräcklig kapacitet och kortare ledtider för nyanslutningar. Även styrmedel som främjar utveckling av både fordon och laddinfrastruktur är viktiga för att inte tappa fart. De lågscenarion som tagits fram visar resultatet om dessa faktorer ej uppfylls och negativt påverkar utvecklingstakten.

Nyheter

Rekommendationer och lösningar för att underlätta digitaliseringen av elnäten

I en ny syntesrapport redovisas olika rekommendationer och lösningar för att underlätta förverkligandet av ett mer flexibelt energisystem. Flera av projekten analyserar och utvärderar de möjligheter som digitalisering och ny teknik kan bidra med inom elnätsområdet.

19 jan 2023


Lär dig mer om standarder för elnät – gå med i CIM-nätverket

Vill du få nyheter och lära dig mer om EU:s standarder för elnät? Nästa träff är redan den 9 februari och det finns plats för fler deltagare.

18 jan 2023 - Trygg elförsörjning


Bergrum blir varmvattenlager för fjärrvärmen

I Västerås bygger Mälarenergi just nu ett gigantiskt varmvattenlager i ett gammalt beredskapslager för olja. Här ska 300 000 kubikmeter vatten lagras, motsvarande 13 GWh fjärrvärme. I ett forskningsprojekt som Energiforsk har initierat följer Ulrika Sagebrand utvecklingen av värmelagret och samlar ihop erfarenheterna.

18 jan 2023


Energiforsk värvar Sara Hugestam från Vattenfall i vätgassatsning

Sara Hugestam har börjat på Energiforsk som programansvarig inom energisystem och marknad. Hon arbetar med programmet Vätgasens roll i energi- och klimatomställningen, med bio-CCS och transportsektorns omställning till 2030. Närmast kommer Sara Hugestam från Vattenfall, där hon arbetat med att utveckla koldioxidavskiljning vid värmeverket i Uppsala för produktion av hållbart flygbränsle.

11 jan 2023


Vindforsk tar fram fakta om vindkraft för att stötta kommuner

Forskningsprogrammet Vindforsk satsar nu på att ta fram faktaunderlag till kommunerna i och med att många nya kommunpolitiker har tillträtt efter valet.

27 dec 2022 - Sol och vind


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2022:899

Författare

Johanna Barr, POWER CIRCLE, Monika Topel, SWECO