Rapport

Maskininlärning, elkvalitet och smarta elnät

Uppdaterad 2024-03-26 Publicerad 2020-09-24

När samhället elektrifieras i högre grad och elnätet förändras genom nya kraftkällor och olika typer av laster, uppstår nya utmaningar. En viktig komponent att ta hänsyn till är elkvalitet som i dagsläget övervakas och analyseras av nätägaren. Genom artificiell intelligens kan man göra en fördjupad analys av den elkvalitetsdata som samlas in, vilket skapar nya möjligheter att åtgärda störningar.

Att identifiera grundorsak till spänningsdippar är värdefullt och kan automatisera processer som idag görs manuellt vilket är tidskrävande. Det innebär också en djupare förståelse av elnäts generella hälsa och förtydligar ansvarsfördelning och skuldfråga i samband med störningar.

Resultaten visar att framtidens smarta digitala elnät skulle gynnas av att mäta till en högre samplingsfrekvens, för att ännu bättre förstå olika störningars ursprung och inverkan. Man skulle till exempel kunna genomföra analys “on the edge”, då man i större utsträckning kan kringgå eventuella lagrings-, beräkning- och kommunikationsproblem.

Nyheter

Kunskap som främjar solel i Sverige

Solve är ett kompetenscentrum som stöds av Energimyndigheten. Centret bygger på samverkan mellan sex svenska universitet samt cirka 50 företag och organisationer. SOLVE är nu inne på sitt tredje år.

20 jun 2024


Nytt projekt undersöker PD-aktivitet i elnätet: ”Kan handla om miljardbelopp i besparingar för svenska elnätsägare”

50 000 svenska nätstationer kan drabbas av förtida funktionsfel orsakade av elektriska urladdningar, partial discharge, PD. Ett Energiforskprojekt ska undersöka grundorsakerna till PD-aktivitet, varför det är så utbrett och vad som kan göras för att förebygga det i framtiden.

14 jun 2024 - Elnät


Rekommendationer för hantering av övertoner från sol- och vindkraft

För att nyanslutningen av sol- och vindkraft inte ska försämra elkvaliteten betonar en ny rapport behovet av korrekt tillämpning av metoder för att studera och följa upp övertoner. Mer forskning behövs, särskilt kring emissioner från solomriktare och vindkraftverk för att förbättra tillförlitligheten vid beräkning av övertonsnivåerna.

10 jun 2024 - Elnät


Reparationsinjektering av fyllningsdammar

SVC-doktoranden Johan Lagerlund disputerade nyligen med en avhandling om hur man kan reparera dammkonstruktioner. I takt med att våra dammkonstruktioner blir äldre behöver vi få bättre möjligheter till underhåll och reparation av våra dammar.

10 jun 2024


Ny rapport: Frivillig effektmarknad minskar effektbristen

Om risken för effektbrist ökar och blir påtaglig kan en frivillig effektmarknad växa fram, och därmed minska effektproblemet, enligt en ny Energiforskrapport. Men en förutsättning är att staten tydligt signalerar att dess ansvar stannar vid en begränsad effektreserv och inget mer, säger rapportens huvudförfattare Lars Bergman.

31 maj 2024


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2020:691

Författare

Ebrahim Balouji, Erik Berggren, Karl Bäckström, Isac Kärrman, Johan Rådemar