Rapport

Hydrolys av bioslam med interna restströmmar för ökad resurseffektivitet

Många massa- och pappersbruk använder idag biologisk rening för att minimera utsläpp av organiskt material från avloppströmmar. En av nackdelarna med processen är uppkomsten av överskottsslam som måste tas om hand. En förbättrad slamavvattning skulle minska problemen.

Ett sätt att förbättra slammets avvattningsbarhet kan vara att förbehandla (hydrolysera) slammet via tillförsel av värme och/eller kemikalier, men även detta är kostsamt. Om behandlingen däremot kan ske med hjälp av bruksinterna avloppströmmar finns möjlighet för en resurs- och kostnadseffektiv slamhantering.

En kartläggning visade att värme samt alkaliska, peroxidhaltiga och sura restströmmar finns att tillgå i betydande mängder på sulfat- och CTMP-bruk, medan TMP-bruk ofta har lägre temperaturer i sina avloppsströmmar och saknar motsvarande alkaliska eller sura vatten.

Behandling med restsyra visade i labskala på tydligt förbättrade avvattningsegenskaper medan ökningen i löst COD var låg vilket indikerar att syra hade ingen eller bara liten effekt vad gäller sönderdelning av det organiska materialet. Värme (70–90°) ökade i stället mängden löst organiskt material (COD), men hade ingen positiv effekt på avvattningsegenskaperna. Liknade resultat erhölls efter alkalisk behandling.

En teknisk utvärdering, där restsyra används för slamhydrolys, visade att det är möjligt att implementera i fullskala och skulle medföra minskad volym avvattnat slam.

Nyheter

Miljöfarlig gas ska fasas ut i nytt elnätsprojekt

SF6-gas har länge varit en viktig komponent inom högspänningsindustrin, men dess påverkan på miljön väcker oro. Guillermo Moral Otegui, masterstudent vid KTH, genomför nu ett exjobb som syftar till att hitta mer hållbara alternativ till gasen.

25 sep 2023 - Trygg elförsörjning


Elektrifieringens roll i transportsektorns omställning diskuteras på eComExpo

Energiforskprojekten "Ett elsystem för elfordon" och "2030-pusslet" kommer att vara värd för två rundabordssamtal på eComExpo med fokus på elektrifieringens betydelse för transportsektorns omställning.

20 sep 2023 - Energisystem


Hundratals intresserade av SVC:s nya webbinariesatsning

Att det finns ett stort intresse för forskning och utveckling av teknik, system och metoder för vattenkraft och dammar syns tydligt i antalet deltagare på SVC:s nya serie med lunchwebbinarium.

19 sep 2023 - Vattenkraft


Energiforsk fokuserar på samhällsnytta i nytt ägardirektiv

Energiforsk ska initiera och bedriva energiforskning för att bidra till ett robust och hållbart energisystem, och fortsätta vara politiskt oberoende. De syftena har företagets ägare förtydligat i ett uppdaterat ägardirektiv.

11 sep 2023


Virtuellt kraftverk kan öka intäkterna för solcellsägare

Currently är ett virtuellt kraftverk som företaget CheckWatt tagit fram. Genom att ansluta sina solcellspaneler till det virtuella kraftverket kan solelproducenter sälja stödtjänster.

5 sep 2023


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2022:848

Författare

Eva-Maria Ekstrand, Xu-Bin Truong och Anna Karlsson