Rapport

Hydrolys av bioslam med interna restströmmar för ökad resurseffektivitet

Uppdaterad 2024-04-24 Publicerad 2022-06-07

Många massa- och pappersbruk använder idag biologisk rening för att minimera utsläpp av organiskt material från avloppströmmar. En av nackdelarna med processen är uppkomsten av överskottsslam som måste tas om hand. En förbättrad slamavvattning skulle minska problemen.

Ett sätt att förbättra slammets avvattningsbarhet kan vara att förbehandla (hydrolysera) slammet via tillförsel av värme och/eller kemikalier, men även detta är kostsamt. Om behandlingen däremot kan ske med hjälp av bruksinterna avloppströmmar finns möjlighet för en resurs- och kostnadseffektiv slamhantering.

En kartläggning visade att värme samt alkaliska, peroxidhaltiga och sura restströmmar finns att tillgå i betydande mängder på sulfat- och CTMP-bruk, medan TMP-bruk ofta har lägre temperaturer i sina avloppsströmmar och saknar motsvarande alkaliska eller sura vatten.

Behandling med restsyra visade i labskala på tydligt förbättrade avvattningsegenskaper medan ökningen i löst COD var låg vilket indikerar att syra hade ingen eller bara liten effekt vad gäller sönderdelning av det organiska materialet. Värme (70–90°) ökade i stället mängden löst organiskt material (COD), men hade ingen positiv effekt på avvattningsegenskaperna. Liknade resultat erhölls efter alkalisk behandling.

En teknisk utvärdering, där restsyra används för slamhydrolys, visade att det är möjligt att implementera i fullskala och skulle medföra minskad volym avvattnat slam.

Nyheter

Fastighetsbolag positiva till mer efterfrågeflexibilitet i fjärrvärmenätet

Kunder ställer sig positiva till att hålla nere effektbehovet när fjärrvärmenätet är ansträngt, alltså bidra med efterfrågeflexibilitet. I ett Energiforskprojekt lades tre erbjudanden fram – alla upplevdes relevanta.

2 jul 2024


Vertikala dubbelsidiga paneler för agrivoltaics

På Kärrbo prästgård i Västerås pågår ett forskningsprojekt om agrivoltaics, det vill säga jordbruk och solenergi i kombination, sedan 2020. Det tyska företaget Next2Sun har levererat de dubbelsidiga vertikala solcellspanelerna.

24 jun 2024


Kunskap som främjar solel i Sverige

Solve är ett kompetenscentrum som stöds av Energimyndigheten. Centret bygger på samverkan mellan sex svenska universitet samt cirka 50 företag och organisationer. SOLVE är nu inne på sitt tredje år.

20 jun 2024


Nytt projekt undersöker PD-aktivitet i elnätet: ”Kan handla om miljardbelopp i besparingar för svenska elnätsägare”

50 000 svenska nätstationer kan drabbas av förtida funktionsfel orsakade av elektriska urladdningar, partial discharge, PD. Ett Energiforskprojekt ska undersöka grundorsakerna till PD-aktivitet, varför det är så utbrett och vad som kan göras för att förebygga det i framtiden.

14 jun 2024 - Elnät


Rekommendationer för hantering av övertoner från sol- och vindkraft

För att nyanslutningen av sol- och vindkraft inte ska försämra elkvaliteten betonar en ny rapport behovet av korrekt tillämpning av metoder för att studera och följa upp övertoner. Mer forskning behövs, särskilt kring emissioner från solomriktare och vindkraftverk för att förbättra tillförlitligheten vid beräkning av övertonsnivåerna.

10 jun 2024 - Elnät


Nyhetsarkiv

Om rapporten

Rapportnummer

2022:848

Författare

Eva-Maria Ekstrand, Xu-Bin Truong och Anna Karlsson