Den här konferensen är avslutad
21 - 22 september, Älvkarleby

Slutseminarium Kraft och liv i vatten

Mer kraft och liv i våra vatten är visionen för det här forskningsprogrammet som hade sitt slutseminarium i september 2017. Syftet är att vattenkraftföretag och myndigheter ska samverka för att ta fram ny kunskap och nya metoder som krävs för att komma ett steg närmare visionen.

Syftet med programmet Kraft och liv i vatten, KLIV är att vattenkraftföretag och myndigheter ska samverka för att ta fram ny kunskap och nya metoder som krävs för att komma ett steg närmare visionen. KLIV  innehåller tre utvecklingsprojekt med  förkortningarna FRAM-KLIV, PRIO-KLIV och EKOLIV. Programmet bekostas av vattenkraftföretagen, Havs- och vattenmyndigheten samt Energimyndigheten. I KLIVs programgrupp, som följer verksamheten, finns även Vattenmyndigheterna representerade.

Här intill kan alla presentationer från seminariet laddas ned. 
Dag 1: 21 september, Hörsalen, Vattenfall R&D, Älvkarleby

Inledning – Bakgrund och motivet för forskningsprogrammet KLIV.
Johan Tielman, Uniper, ordförande programgruppen
Niklas Egriell, Havs- och vattenmyndigheten
Sara Sandberg, Energiforsk

EKOLIV – Ekologiska och ekonomiska strategier för optimering av vattenkraftsrelaterade miljöåtgärder
Leonard Sandin, Sveriges lantbruksuniversitet
Jakob Bergengren, Länsstyrelsen i Jönköpings län

PRIO-KLIV – Miljöförbättringar i utbyggda älvar –
en arbetsgång för att prioritera mellan åtgärder
Roland Jansson, Åsa Widén och Birgitta Malm-Renöfält Umeå Universitet

FRAM-KLIV – Framtagande av relevant och användaranpassad
samhällsekonomisk modell för miljöåtgärder för kraft och liv i vatten
Tore Söderqvist, Anthesis Enveco

En syntes av KLIV-projekten presenteras.
Vilka kunskapsluckor har identifierats?

Mingel med projektutförarna.

Avslutning och sammanfattning av dagen
Johan Tielman, Niklas Egriell

Dag 2: 22 september, Hörsalen, Vattenfall R&D, Älvkarleby

Vägen mot miljökvalitetsnormer för kraftigt modifierade vatten
Andreas Bäckstrand, Vattenmyndigheten Västerhavets vattendistrikt

Hur ser förslaget om en vattenfondlösning ut och hur bör prioriteringen av åtgärder göras framgent?
Claes Hedenström, Vattenfall

Paneldiskussion – Hur ska resultaten från KLIV användas?
Sara Sandberg, Energiforsk är moderator
Lisa Lundstedt, Vattenmyndigheten
Claes Hedenström, Vattenfall
Per-Erik Sandberg, Länsstyrelsen i Dalarnas län
Inger Poveda Björklund, Havs- och vattenmyndigheten

Studiebesök på nybyggda Kungsrännan
Mats Billstein och David Alvdén och Carolina Karlstöm, Vattenfall R&D guidar oss runt