2023-02-16

Återföring av aska till skogen med hjälp av ny drönarteknik

Att aska göra nytta i skogen är klarlagt. Aska ger en motståndskraftigare skog, en ökad tillväxt och minskar försurningen. Idag är det dock relativt kostsamt att återföra aska till skogen. Elof Winroth på startupföretaget Nordluft Automation arbetar med att ta fram en drönarlösning som kan sprida askan effektivt och till en lägre kostnad i jämförelse med spridning via skotare och helikopter.

Drönarbaserad spridning är en ny metod som kan sänka kostnaderna och komplettera befintliga spridningsmetoder. Skogsstyrelsen rekommenderar askåterföring på mark där grot tas ut för energiändamål. Att det är extra viktigt med askåterföring där groten tas ut beror på att den innehåller en hög koncentration av mineraler och näringsämnen som skogen behöver.

Utmaningar i logistik och ekonomi
Idag återförs en begränsad mängd aska. Anledningen är framför allt utmaningar i logistiken och ekonomin. Det kostar helt enkelt för mycket att få ut askan i skogen. Askan behöver först förbehandlas genom befuktning och härdning för att inte dess kemiska reaktivitet ska skada vegetationen. Sedan tillkommer kostnaden för transport till skogen och för spridning. Spridningen görs framför allt med anpassade skogsmaskiner och traktorer, men även med helikopter. Vid spridning behöver hänsyn tas till markförhållanden och väderlek för att inte skapa körskador.  Att sprida aska med drönare skulle kunna ge en större flexibilitet och lägre kostnader. Det visar ett nyligen avslutat forskningsprojekt under ledning av Elof Winroth på startupbolaget Nordluft Automation.


Fotograf är Alan Sherrard. 

Spridning av olika material från luften
Bolaget utvecklar drönarteknik för att sprida material från luften. Elof Winroth och hans kollegor, har på uppdrag av Energiforsk, testat en version av ett system med tre drönare med 30 kg lastkapacitet vardera. Drönarna styrs autonomt. Centrala komponenter och funktioner som spridare, batterier och styrsystem har utvecklats och testats i projektet.

– Att sprida aska från luften ger ett oberoende av terrängförhållanden. Jag tror att spridning med drönare kan medverka till att hindren för askåterföring till skogen kan minskas. Det är ett flexibelt system och kostnaderna kan hållas relativ låga i jämförelse med konventionell spridning, berättar Elof Winroth. Resultatet från våra tester visar att drönarbaserad spridning har potential att komplettera befintliga spridningsmetoder såsom skotare och helikopter.

Det finns många fördelar med spridning via drönare som:

  • sänkta driftskostnader på mellan 30 och 45 procent för ett fullt utvecklat system.
  • askspridning kan ske oberoende av terräng och markegenskaper (ex dålig bärighet) gör att spridning kan utföras på fler områden och året runt.
  • drönarsystemet kräver endast en operatör. Det ger låga uppstartskostnader och leder till att det blir billigare och lättare att sprida på mindre områden jämfört med andra spridarmetoder.
  • tyst och miljövänlig spridning genom eldrift

Skala upp och trimma in teknik
Nordluft Automation fortsätter nu att utveckla drönarsystemet. Det återstår en del arbete innan drönarspridningens fulla potential kan erbjudas till kund på kommersiella villkor, berättar Elof Winroth:

– Vilken betydelse drönartekniken får inom askåterföring beror på hur pass långt systemet kan optimeras. Vi behöver jobba vidare med drönarnas flyghastighet, tiden för tömning av drönarens lastbehållare, optimering för minimal köbildning vid påfyllningsplatsen samt lasthantering på marken. Detta är några av de områden som behöver utvecklas för att systemet ska sin fulla potential för askåterföring. För att snabbare nå marknaden med ett kommersiellt gångbart system, söker vi nu samarbetspartners som vill satsa på tekniken. De tekniska svårigheterna i utvecklingen är genom projektet för Energiforsk omhändertagna, nu handlar det om att skala upp och trimma in tekniken.


Fotograf är Alan Sherrard. 

 

Nyheter