2019-11-11

Idén som blev en världsomspännande standard

Under ett fullsatt seminarium om vikten av standarder inom energiområdet, fick vi som hade förmånen att vara där veta hur en grön standard för landanslutning av el till fartyg har tagits fram efter en spontan idé.

 

Ibland uppstår en standard utan att det finns ett uttalat behov. Så var det till exempel när Stora Enso 1999 träffade Göteborgs Hamn för att lösa ett kvalitetsproblem kring transporten av papper. I projektets slutskede ställde plötsligt skogsindustrikoncernens representant frågan: Finns det något mer vi kan göra för miljön? Per Lindeberg som då arbetade med elförsörjningsfrågor i Göteborgs Hamn svarade att en anslutning av båtar i hamn till el från land skulle göra stor skillnad. 

–Det var bara en tanke jag hade, berättar Per Lindeberg. Men Stora Enso plockade upp den och redan nästa dag ville de ha en kalkyl för vad som behövde göras för att idén skulle kunna förverkligas.

Från tjockolja till grön el
Hälften av partikelutsläppen i Göteborg kom då från fartyg som låg i hamn och använde billig tjockolja för sin elproduktion ombord. Utsläppen från dessa fartyg var en stor påfrestning både för samhället och miljön.

–På den här tiden var Margot Wallström EU-kommissionär och hon blev mycket intresserad av idén. Miljön i Europas storstäder var en viktig fråga, berättar Per Lindeberg som numera arbetar på Göteborg Energi.

Göteborgs Hamn var först med en högspänningsanläggning för att koppla upp båtar med landström. Det betydde en anslutning av en kabel vilket bara tar ett par minuter medan det tidigare kunde ta upp till en timme med lågspänning som behövde 10-15 kablar. Detta var en stor utmaning eftersom det inte hade funnits anslutningsdon för så hög spänning på marknaden tidigare. Och hamnen köpte också grön el för att visa hur fördelaktigt systemet var i jämförelse med att låta fartygen producera sin egen el i hamn.

–År 2005 drog vi igång ett standardiseringsarbete med de 100 största hamnarna i världen. Och vi fick också med oss skeppsredare, leverantörer, klassningssällskap och FN-organet IMO (som bland annat anger vilken svavelhalt båtar får köra på i olika områden) i gruppen kring att utforma elanslutning med högspänning, säger Per Lindeberg. 

Många länder ville direkt vara med i standardiseringsarbetet, förutom Sverige även Tyskland, USA, Kina, Italien, Frankrike, Norge och England bland annat. Och numera finns en standard för högspänningsanslutning av fartyg.

Samarbete = standardisering
Göteborgs Hamn tog 2008 initiativ till att utveckla guidelines inom ramen för World Ports Climate Initiative med stöd av CCI (Clinton Climate Initiative) och anordnade en konferens med de 40 största hamnarna i världen.

– Arbetet fick stor publicitet och vi fick Clean Marine Award av EU-kommissionen 2004, berättar Per Lindeberg och fortsätter; Mycket av mitt arbete har handlat om att resa runt till olika hamnar i världen för att sprida erfarenheter och hjälpa till att implementera system och inkopplingspunkter på kajen.

Per Lindeberg framhåller att den viktigaste framgångsfaktorn var samarbete och det är ju just det som allt standardiseringsarbete handlar om.

Läs mer om konferensen och presentationerna från dagen här!

Nyheter