2020-03-10

Välkommen med din idé kring miljöriktig användning av aska

Sedan många år bedrivs forskning om hur askor från kraftvärmeverk kan fungera som en användbar resurs, till exempel som kompensation för uttag av biomassa från skogen. Nu söker vi nya forskningsförslag!

Det finns fortfarande kunskapsluckor att fylla om hur askor kan användas.

Askprogrammet arbetar för att ta fram resurseffektiva lösningar för hur energiaskor kan användas. En viktig uppgift är att genom att ta fram relevanta fakta stödja svenska beslutsfattare nationellt och internationellt vid beslut i frågor som rör askor. Askprogrammet pågår mellan 2017 och 2022 med mål att stimulera användningen av askor så att ingen eller ringa risk finns för hälsa och miljö. Fokus under den här programperioden ligger på återföring av aska till mark som kompensation för uttag av biomassa, användning av askor annat än som deponitäckning och aska som en del i resurshushållningen. Programmets tre delområden är skog och mark, konstruktion respektive kemi och miljö. Helena Sellerholm är programansvarig för Askprogrammet på Energiforsk:

– Nu tar vi gärna emot förslag kring förbättrad logistik och en ökad cirkularitet. Vi vill ha förslag på nya forskningsprojekt senast den 18 mars.

Ansökan till Askprogrammet är uppdelad i två steg
Du behöver inte skriva en fullständig projektansökan i det här skedet. Efter ett positivt beslut i styrgruppen kan du anpassa ditt projekt och i så fall ta fram en komplett projektbeskrivning senare. Beslut om stöd från Askprogrammet fattas därefter av styrgruppen i maj.

 

Mer om Askprogrammet

 

Nyheter