2021-03-18

Tekniska kommittéer söker nya medlemmar

Betydelsen av standardisering ökar. Det tillkommer successivt nya och angelägna områden. Nu söker vi nya deltagare i fem viktiga kommittéer.

Energiforsks två forskningsprogram för standardisering inom SIS och SEK erbjuder energiföretagen hjälp med att kontinuerligt följa utvecklingen och att påverka standarder och riktlinjer inom branschen. Genom programmen samordnas kraftbranschen som har identifierat ett behov av vidareutveckling av produkter och tjänster. Målet är att värna om de svenska förhållandena i standardiseringsarbetet och i det långa perspektivet att effektivisera det svenska samhället. Vi söker nu nya deltagare till följande tekniska kommittéer:

SIS/TK 558 Effektiv Energianvändning, Revidering av ursprungsgarantier för el
Standarden för energirelaterade ursprungsgarantier genomgår just nu ett större revideringsarbete och går från att vara frivillig till att bli en mandaterad standard, reglerad genom lagstiftning i EU. Syftet med standarden är att skapa ett europeiskt ramverk för utfärdande, innehav, överföring och leveranser av ursprungsgarantier som garanterar källan till energi. Genom att skapa en harmoniserad marknad med tydliga spelregler är målet att lättare kunna jämföra olika aktörer på marknaden. Den reviderade standarden kommer att bli speciellt relevant till exempel för de som köper eller producerar biogas där det tidigare inte fanns något tydligt ramverk för miljö och ursprungsgarantier utan en rad olika certifieringar. Vi söker nu en ny kommittémedlem som är intresserade av ursprungsgarantier och vill engagera sig i det viktiga standardiseringsarbetet. 

SIS/TK 285 Pannanläggningar
Den här tekniska kommittén arbetar med nya standarder som avser tillverkning och krav på utrustning i enlighet med direktivet för tryckbärande anordningar. Kommittén identifierar behovsområden där en gemensam tolkning av standard och föreskrifter är till stöd i konstruktionsarbetet. Det medger effektivare upphandlingar och lägre kostnader totalt sett. Här söker vi en ersättare till Sven-Olof Kindstedt, som varit en eldsjäl inom standardiseringsområdet.

SIS/TK 295 Cisterner och processkärl
Kommittén fokuserar på att sprida kunskap om standarder och regler för cisterner och processkärl. Reviderar vägledningen för utformning av cisterner med hänvisningar till gällande regelverk och standard. Här söker vi en ny eldsjäl som kan driva arbetet vidare.

SIS/TK 412 Fasta bränslen
Kommittén har arbetat med att ta fram internationella standarder för fasta biobränslen och fasta återvunna bränslen. Mål är att skapa bra förutsättningar för handel och säker hantering och användning för energiomvandling. Standarderna inkluderar provtagning och analysmetoder, säkerhetsaspekter samt specifikation och klassificering. Arbetet kommer framöver att fokusera mer på provtagning och validering, vilket gör att vi söker en representant med intresse för dessa frågor. 

SEK/TK 64 Elinstallationer för lågspänning samt skydd mot elchock
De svenska elinstallationsreglerna, som handlar om god elteknisk praxis inom lågspänningsinstallationer och skydd mot elchock, bygger på standarder inom TK 64:s arbetsområde. Kommittén granskar standardförslag från internationella organ och deltar i arbetsgrupper för att utveckla dem och översätta till svenska. Under året som gått har kommittén bland annat gett ut en handbok för utförandet av elinstallationer med fotoelektriska solceller, och arbetat med att färdigställa en motsvarande handbok för laddning av elfordon. Här söker vi en efterträdare till Michell Andersson.

Vill du vara med i en kommitté?
Är du intresserad av att vara med i någon av tekniska kommittéerna så är du välkommen att kontakta Susanne Stjernfeldt.

 

 

 

 

 

 

Nyheter